Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 14 juli 2022

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Save the Children is te spreken over de voorstellen in dit Ontwerp Beleidsprogramma waarin Burgerbetrokkenheid is opgenomen. In de aangekondigde plannen voor een burgerberaad missen wij nog de stem van kinderen en jongeren (zonder stemrecht). In het advies van commissie Brenninkmeijer Betrokken bij Klimaat wordt terecht gesteld dat: Het is zaak goed na te denken over de vraag hoe ook de groep jongeren zonder stemrecht kan worden betrokken. Zij zijn immers met name de generatie die de gevolgen van nieuw beleid of beleidswijzigingen gaat meemaken(p. 31). Kinderen en jongeren hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) het recht om gehoord te worden (art. 12).(1) De klimaatcrisis is in essentie een kindercrisis, omdat het de rechten van kinderen ernstig in gevaar brengt. Zoals het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voeding en in veel landen in de wereld bedreigt het nu al hun recht op onderwijs en gezondheidszorg. (2) Niet voor niets werkt het VN-Kinderrechtencomité momenteel aan een General Comment, die de link tussen kinderrechten en de klimaatcrisis juridisch expliciet maakt. (3) Wij hebben door ons project Speaking Minds ervaren dat kinderen en jongeren participatie belangrijk vinden. Actief meepraten kan het zelfvertrouwen en de zelfwaarde vergroten, en maatschappelijk betrokkenheid stimuleren. (4) Dit kabinet ondersteunt jongerenparticipatie al op vele vlakken en wij verwelkomen de generatietoets en andere initiatieven. In hoeverre beantwoorden deze initiatieven ook aan het recht zoals vastgelegd in artikel 12 IVRK, met name voor de groep jongeren zonder stemrecht. Dat gaat bijvoorbeeld ook over het begrijpelijk maken voor kinderen en jongeren wat de plannen zijn en hoe dit in beleid is verankerd (art. 17 IVRK). Wij zijn nu bezig i.s.m. St. Alexander met een onderzoek naar de beste methodes om jongerenparticipatie in klimaatbeleid op een betekenisvolle manier vorm te geven. Wij roepen de minister op om met ons in gesprek te gaan over de resultaten van dit onderzoek en hoe kinderen en jongeren een plek kunnen krijgen in toekomstige burgerfora. (1)https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/advanceversions/crc-c-gc-12.pdf (2)Born into the Climate Crisis (2021) (https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/born-into-the-climate-crisis.pdf/) (3)https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/draft-general-comment-no-26-childrens-rights-and (4)	https://speakingminds.nl/

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht