Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Bosch
Datum 6 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Wij steunen het beleid, maar het mag duidelijker en daadkrachtiger

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Wij steunen het beleid, maar missen o.a. zaken als stoppen met subsidies voor CO2 uitstotende zaken, deel-economie en versterking openbaar vervoer. Ook de betrokkenheid van burgers uit alle sociale en economische lagen kan beter.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Wij steunen het beleid, maar het moet niet tot polderen tot 2035 leiden

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
1. Het meest effectieve beleid is het beprijzen van CO2 uitstoot. De plannen van Europa (CBAM, ETS) zijn een goede stap maar mogen nog verder worden uitgebreid, ook ten koste van allerlei complexe subsidies. Beprijzen maakt schone alternatieven competitiever, terwijl subsidies moeten worden beoordeeld, uitgekeerd en gecontroleerd. Subsidies zijn nooit structureel en dus lastig om meerjarige plannen mee te maken voor bedrijven.
2. Zorg voor een goede duidelijke communicatie strategie. Wat is het eind doel en hoe gaan we daar komen? Dat moet uitgelegd worden op een manier die voor alle mensen in Nederland helder is.
3. Het verlenen van vergunningen moet veel slagvaardiger en de meeste andere belangen moeten ondergeschikt worden aan het CO2 doel. Er zal een spoedprocedure moeten komen voor projecten die voor nul CO2 in 2050 nodig zijn. Bezwaren zullen deels anders gewogen moeten worden. Een enkel zeldzaam dier in een omgeving redden is waardevol, het vermijden van een uitstervingsgolf door opwarming van de planeet is echt belangrijker. Ook voor andere vergunningsaspecten zoals o.a. stikstof, fijnstof, geluid, traject zal er voor duurzaamheidsprojecten een andere afweging moeten komen.
4. Geef de burger die het geld echt nodig heeft de ETS opbrengst terug als klimaatbudget. We moeten veel urgenter en uitvoerbaar borgen dat een groot deel van de bevolking de maatregelen steunt. Het beprijzen zal in eerste instantie van alles duurder maken dan het nu is en daarvoor zullen mensen met lagere inkomens en uitkeringen moeten worden gecompenseerd. Als er 35 miljard euro wordt geïnvesteerd in klimaat, maar heel veel mensen halen het eind van de maand financieel niet, dan levert dat het beeld op dat de overheid er niet voor hen is. Het resultaat is weerstand, een groeiend populisme en het missen van klimaat doelen. Van een warmtepomp kun je niet eten. Compensatie moet zo simpel mogelijk, dus geen complexe toeslagen maar een generieke regeling via belastingen.
5. In het document ontbreekt een goede invulling van het bufferen van energie en flexibele vraag.
6. Het strategische aspect van de energievoorziening kan beter uitgewerkt worden. Het is nodig om strategische voorraad aan te houden (bijvoorbeeld waterstof, ijzerpoeder, biomassa), hoe en waar? Wat vinden we een aanvaardbaar internationaal afhankelijkheidsniveau voor verschillende materialen ( >90% Chinese magneten), halffabricaten en energiedragers (30% Russisch gas).

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht