Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB)
Plaats Velp
Datum 12 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) reageert namens 17 fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. De bouwkeramische industrie behoort tot Cluster 6 (regionaal gevestigde, verspreid gelegen mkb maakindustrie) en neemt deel aan EU-ETS. Het Beleidsprogramma richt zich met middelen en maatwerkaanpak eerst en vooral op de 5 grote industriële clusters, de 20 grootste grote bedrijven, niet op 6e Cluster. De bouwkeramische industrie, hoewel volledig geadresseerd door normen & beprijzing, dreigt daarmee qua mogelijkheden tot verduurzaming op achterstand te komen Het (3e) element subsidies is onvoldoende toegesneden op de wensen en noodzaken van de bouwkeramische industrie In alle gevallen is er in gelijke mate belang bij een tijdige toepasbaarheid van duurzame brandstoffen en een tijdige beschikbaarheid van groene energieinfrastructuur Voor verbreding, verdieping en context: zie bijgesloten brief 22-0407

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
KNB mist koppeling met voor de sector eveneens relevante thema’s zoals uit de transitieopgave Landelijk Gebied en bijvoorbeeld die uit de Nationale Woon- en Bouwagenda, waarvoor bouwkeramiek essentieel is om in de opgave te voorzien.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Gewaakt moet worden voor een overdaad aan Overleggen, Tafels, Raden, Kamers en Commissies: dat vertraagt voortgang en vertroebelt het overzicht zonder dat het beleid aan legitimiteit wint In de governance wordt positie voor Cluster 6-sectoren gemist

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Gemist wordt maatwerkaanpak voor de bouwkeramische industrie de mkb-maakindustrie, zoals de bouwkeramische, is gediend met instrumentarium zoals bekend van de MJA-structuur, passende subsidie’s eventueel aangevuld met bestuurlijke en ruimtelijke hulp voor verduurzaming. Het voorgestelde Beleidsprogramma wint aan maatschappelijke en ‘good gouvernance’ waarde indien de bestaande malus-regeling (beprijzing) uitgebreid wordt met een bonus-regeling ingeval tijdige en passende groene energieninfra achterwege blijkt te blijven. Het geeft vorm en inhoud aan de door o.a. TIKI randvoorwaardelijk geachte groene infrastructuur voor de landelijke CO2 heffing.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht