Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam de Groene Zorg Alliantie (Dr. E.A. Brakema)
Plaats Amsterdam
Datum 14 juli 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Het voorgestelde beleid bevat meerdere acties die niet alleen het klimaat maar ook de gezondheid ten goede komen. De klimaatcrisis vormt de grootste bedreiging voor de volksgezondheid van deze eeuw. CO2 reductie heeft daardoor vele co-benefits voor gezondheid. De reductie van CO2 door kolencentrales, wegverkeer, en industrie gaat bijvoorbeeld hand in hand met reductie van andere schadelijke uitstoot, resulterend in een schonere lucht. In Nederland overlijden nu al jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Er ligt daarom een belangrijke kans in het benoemen en stimuleren van deze co-benefits ter ondersteuning van het beleid; klimaatactie wordt breder gedragen wanneer Nederlanders zich bewust zijn van de klimaatcrisis als gezondheidscrisis. Graag verwijzen wij hierbij verder naar onze brief als bijlage.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
In het beleid worden meerdere kansen gezien voor verdere versterking tussen verschillende beleidsthema’s en voor oplossen van meerdere maatschappelijke thema’s. Gezien de vele raakvlakken en kansen tussen de thema’s klimaat en gezondheid/zorg, zou een horizontale beleidsagenda hiervoor passend zijn. Het is belangrijk hiervoor een koppeling te maken met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Zie voor een toelichting hierop onze brief in de bijlage.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Wij zijn positief gestemd over het voorstel om een Klimaatraad met brede focus aan te stellen als onderdeel van de governance en uitvoering. Ons urgente advies is om ook personen aan te stellen in de klimaatraad met kennis en ervaring in de gezondheidszorg en Planetary Health. De klimaatcrisis is (ook) een gezondheidscrisis waarbij de zorg niet alleen moet anticiperen in de problematiek die gaat komen maar ook oplossingen kan aandragen om het probleem te verkleinen. Zie onze brief in de bijlage voor een toelichting en onderbouwing hierop.

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Helaas ontbreekt de zorgsector geheel in het beleidsvoorstel, terwijl de zorg verantwoordelijk is voor een substantieel deel van (vermijdelijke) nationale CO2-uitstoot. Ons advies is de gezondheidszorg zo spoedig mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van het klimaatbeleid. De (publieke) gezondheidszorg heeft een aantal belangrijke rollen in de klimaatcrisis. Door de zorg te betrekken wordt niet alleen de kans benut om de uitstoot van de sector zelf te reduceren, maar ook de kans om draagvlak te creëren om gedragsverandering te bevorderen. Zie onze brief in de bijlage voor een toelichting en onderbouwing hierop.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht