Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Reactie

Naam Provincie Gelderland (Regisseur Klimaataanpak Reindert Augustijn)
Plaats Milsbeek
Datum 13 juni 2022

Vraag1

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik (Hoofdstuk 3)?
Mooi dat er veel concrete klimaatmaatregelen worden genoemd.
Geef ook voldoende ruimte aan het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en heb oog voor inclusie (zoals voorkomen van energiearmoede).
Bekijk ook hoe er door het Rijk aangesloten kan worden bij Klimaatmaatregelen van medeoverheden.

Vraag2

Wat vindt u van het voorgestelde beleid in de horizontale beleidsagenda's, waaronder de circulaire economie, het actieplan groene banen en de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid (Hoofdstuk 4)?
Mooi dat er ook integraal naar oplossingen gekeken wordt (wel blijven waarborgen dat dit proces niet vertragend werkt op de klimaatmaatregelen).
Samenwerking met Deltaprogramma Water, Uitvoering NOVI (met name de Verstedelijkingsstrategieën daarbinnen) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied graag verder en concreter uitwerken.
Mooi dat de samenwerking met inwoners bijvoorbeeld met een Burgerberaad vergroot wordt graag aangeven hoe die samenwerking ook met maatschappelijke initiatieven continu wordt geborgd.

Vraag3

Wat vindt u van de voorgestelde governance en uitvoering van het klimaatbeleid, waaronder de invullingen van de Rijksregie, de (wetenschappelijke) Klimaatraad en de inrichting van het brede maatschappelijke klimaatoverleg (Hoofdstuk 6)?
Hoofdstuk 6 is veel belovend.
Paar suggesties:
- zorg er voor dat Platform voor Maatschappelijke Dialoog en Reflectie een pakkende naam krijgt en voor iedereen in de samenleving benaderbaar en begrijpelijk werkt;
- laat Klimaatraad met internationale innovatieve instituten op het gebied van Klimaataanpak werken zoals Project Drawdown;
- geef ook voldoende aandacht aan modellering (naast monitoring).

Vraag4

Welke mogelijkheden ziet u om het beleid opgenomen in het beleidsprogramma te verbeteren en/of te versnellen?
Voorstellen om uitvoering van klimaatbeleid te versnellen:
- meer werken als één overheid;
- nog meer uniformiteit in werkwijzen (zoals bij klimaatmodellering waarbij gebruik kan worden gemaakt van het EnergieTransitieModel van Quintel en de voorstellen van Drawdown Europe zie https://www.drawdowneurope.org/gelderland/ );
- veel meer samenwerking met maatschappelijke initiatieven;
- een fysiek en digitaal Kennisplatform Klimaat ( KpK ) opzetten;
- met samenleving sneller tot gebiedsuitwerkingen komen (onder andere via Nationaal Programma Landelijk Gebied).

Bijlage