Besluit doorberekening kosten ACM

Besluit houdende regels inzake het ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties door de ACM (Besluit doorberekening kosten ACM)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-03-2014
Einddatum consultatie 06-04-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze algemene maatregel van bestuur bevat regels op grond van het nieuwe artikel 6a van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (wijziging via de Stroomlijningswet ACM, aanhangig in de Eerste Kamer). Artikel 6a regelt de doorberekening van kosten van de Autoriteit Consument en Markt aan marktorganisaties. Uitgangspunt van artikel 6a is dat alle kosten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden doorberekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (artikel 6a, eerste lid). Artikel 6a somt zelf reeds kosten op die in afwijking van het eerste lid niet aan marktorganisaties worden doorberekend (artikel 6a, tweede en derde lid). Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere kosten van doorberekening worden uitgezonderd (artikel 6a, vierde lid). Artikel 6a biedt voorts de basis bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de systematiek volgens welke de kosten worden bepaald en ten laste worden gebracht van marktorganisaties. Dit concept-besluit voorziet daarin.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktorganisaties, in het bijzonder marktorganisaties in de sectoren waarop sectorspecifiek markttoezicht van toepassing is, te weten energie, telecom, post en vervoer.

Verwachte effecten van de regeling

Op grond van het besluit wordt door de ministeries van EZ en IenM eens in de drie jaar een vergoedingenregeling vastgesteld, waarin wordt vastgesteld welke kosten marktorganisaties moeten betalen voor het toezicht van de ACM.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het concept besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie