Besluit loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021 en regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

Werkgevers ondervinden hinder van verschillen tussen methodes voor loonwaardebepaling en van verschillende betaalmomenten van loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet door gemeenten. Daarom worden regels gesteld voor een uniforme methode voor loonwaardebepaling en voor uitbetaling van loonkostensubsidie. Ook worden normbedragen voor de nieuwe studietoeslag Participatiewet vastgesteld en een vrijlating voor de stagevergoeding.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2020
Einddatum consultatie 14-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10284
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Problemen die werkgevers ervaren met loonwaardebepaling als gevolg van verschillen tussen methodes die hiervoor worden gebruikt en met uitbetaling van loonkostensubsidie als gevolg van verschillende betaalmomenten bij gemeentes, worden weggenomen. Daardoor wordt het eenvoudiger voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Dit bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.
Met de normbedragen voor studietoeslag en de vrijlating voor stagevergoeding wordt het jongeren met een arbeidsbeperking duidelijk op welk bedrag zij kunnen rekenen als zij aanspraak hierop maken.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-besluit met daarbij behorende toelichting, een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Ook ligt ter internetconsultatie een op het besluit gebaseerde concept-regeling met daarbij behorende toelichting. Het concept-besluit en de concept-regeling kunnen in samenhang worden gelezen. Het concept-besluit en de concept-regeling vervangen het huidige Besluit loonkostensubsidie Participatiewet en de huidige ministeriële regeling loonkostensubsidie Participatiewet integraal. In het huidige besluit en de huidige ministeriële regeling staan nog andere bepalingen, die ongewijzigd worden overgenomen in het voorliggende concept-besluit (bepaling over de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie) en in de voorliggende concept-regeling (bepaling over de vergoeding van werkgeverslasten). Deze bepalingen gelden nu al.

U kunt reageren op alle onderdelen, met uitzondering van de bepalingen die nu al gelden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Ministeriele regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021