wijziging Besluit houders van dieren in verband met de nood- en alarmsystemen zoals in artikel 2.5

De Minister heeft een toezegging gedaan tot concretisering van de regels omtrent de nood- en alarmsystemen in ruimten waarbij de gezondheid en welzijn van de dieren afhankelijk is van kunstmatige ventilatie. Het huidige artikel 2.5 van het Besluit houders van dieren (Bhvd) bevat geen mogelijkheid nadere regels te stellen over nood- en alarmsystemen. Met het voorstel tot wijziging van het Bhvd wordt artikel 2.5 voorzien van een grondslag om nadere regels te stellen aan de nood- en alarmsystemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-09-2021
Einddatum consultatie 20-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met het stellen van de grondslag worden nog geen specifieke doelgroepen geraakt. Uiteindelijk zullen de aanvullende vereisten aan nood- en alarmsystemen raken aan de houders van dieren met stallen waarbij kunstmatige ventilatie wordt gebruikt, en de handhavers van de Integrale Keten Beheersing (IKB) kwaliteitssystemen. Dit is een Nederlands keurmerk voor de registratie van vee in alle stadia van de vleesproductieketen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het ontstaan van een grondslag, kan het ministerie zich richten op het ontwikkelen van een ministeriële regeling waarin aanvullende eisen worden gesteld aan de nood- en alarmsystemen in ruimten waarbij de gezondheid en welzijn van de dieren afhankelijk is van kunstmatige ventilatie.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)