Wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang wordt aangepast als gevolg van de wetswijziging waarbij ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden opgenomen in de Wet kinderopvang. Aanpassing van het besluit LRK zorgt ervoor dat nieuwe opc’s ook als opc’s herkenbaar zijn in de systemen. Zo kan de toezichthouder daar rekening mee houden bij het toezicht op opc’s en zijn opc’s voor ouders vindbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-11-2020
Einddatum consultatie 14-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12257
Onderwerpen Gezin en kinderen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouderparticipatiecrèches.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het LRK-nummer van nieuwe opc’s zal na afloop van de aanloopperiode bekend worden gemaakt. Gedurende de aanloopperiode zullen opc’s echter wel in het LRK opgenomen worden. Het besluit regelt dat nieuwe opc’s zonder bekendmaking van het LRK-nummer toch herkenbaar zijn in het LRK-systeem.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit LRK kan gereageerd worden.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Bron: www.rijksoverheid.nl