Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (normdocumenten) en enkele andere ministeriële regelingen

De regeling bodemkwaliteit regelt de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Sommige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. Daarbij wordt voor elke werkzaamheid aangegeven volgens welke normdocumenten de werkzaamheid moet worden verricht. Deze vormen de grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2016
Einddatum consultatie 26-06-2016
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging is tweeledig:
- voldoen aan Europeesrechtelijke verplichtingen en;
- inzicht krijgen in de gevolgen van de implementatie voor de praktijk.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wijziging is met name relevant voor bedrijven en instanties die zich bezig houden met het afgeven en gebruiken van kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen: certificerende instellingen, producenten, afnemers van bouwproducten.

Rijk, gemeenten, waterschappen, uitvoerend bedrijfsleven en de adviesbureaus zijn betrokken. Zij zijn vertegenwoordigd in het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast zijn er overlegstructuren zoals het College van Deskundigen waarin inhoudelijke wijzigingen van de normdocumenten worden vastgesteld.

Verwachte effecten van de regeling

De wijziging van bijlage C betekent dat voor bepaalde werkzaamheden alleen nog maar met een partijkeuring of met een fabrikant-eigenverklaring kan worden aangetoond dat aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan. En niet meer door middel van een erkende kwaliteitsverklaring Dit leidt tot problemen in de praktijk en een stijging van de uitvoeringslasten.

Doel van de consultatie

Deze consultatie heeft tot doel meer inzicht krijgen in de gevolgen van de voorgestelde wijziging voor de branche die zich bezig houdt met het afgeven van kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele regeling en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 26 juni 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie