Verhoging boetebedrag dat reiziger verschuldigd is indien hij reist zonder geldig vervoerbewijs.

Het boetebedrag dat vervoerders aan zwartrijders in rekening kunnen brengen wordt verhoogd van 35 euro naar 50 euro. Hiermee moet het aantal zwartrijders verminderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2015
Einddatum consultatie 01-02-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de brief van 1 december 2015, na bespreking in het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB), aangegeven de wettelijke verhoging (ook wel boetebedrag) voor reizen zonder geldig vervoerbewijs (zwart rijden) te willen verhogen van 35 naar 50 euro, en het bedrag van administratiekosten bij niet betalen te willen verhogen van 10 naar 15 euro. De bedragen waren niet verhoogd sinds 1 januari 2005.

Het doel van de wettelijke verhoging en de administratiekosten is om het rijden zonder geldig vervoersbewijs te ontmoedigen. De boete dient een afschrikwekkende werking te hebben. De hoogte van de wettelijke verhoging en de administratiekosten dienen een prikkel te zijn om het reizen zonder geldig vervoerbewijs tegen te gaan. De wens om zwartrijders aan te pakken wordt breed gedeeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Reizigers in het Openbaar Vervoer zonder geldig vervoerbewijs.

Verwachte effecten van de regeling

De verhoging van de bedragen brengt geen andere administratieve lasten met zich mee dan nu al voortvloeien uit de regeling. Evenmin heeft de verhoging van de bedragen gevolgen voor de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden hun reactie te geven op de ontwerpregeling.

De reacties worden betrokken bij de nadere uitwerking van de ontwerpregeling. Inwerking treden is voorzien per 1 april 2016.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele ontwerpregeling en toelichting is een reactie mogelijk.

Meer informatie