Wet College voor mensenrechten en gelijke behandeling

Het wetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling (Cmgb) gaat over de oprichting van het nationaal instituut voor de rechten van de mens. De al bestaande Commissie gelijke behandeling wordt omgevormd tot het College voor mensenrechten en gelijke behandeling. Hiermee komt Nederland tegemoet aan de oproep van de Verenigde Naties en de Raad van Europa een nationaal mensenrechteninstituut op te richten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2009
Einddatum consultatie 11-01-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het betreft een voorstel voor het instellen van een organisatie die tot doel heeft het op onafhankelijke wijze beschermen van de rechten van de mens, in het bijzonder het recht op gelijke behandeling, en het bevorderen van de naleving daarvan in Nederland. De taken van het College voor mensenrechten en gelijke behandeling worden:
- onderzoek en oordeel op het terrein van gelijke behandeling;
- het anderszins onderzoek doen naar de bescherming van mensenrechten en gelijke behandeling en het initiëren van zulk onderzoek of het bijdragen daaraan;
-het rapporteren over en het doen van aanbevelingen op het terrein van mensenrechten en gelijke behandeling;
- de advisering over (concept)wet- en regelgeving die direct of indirect betrekking heeft op mensenrechten en gelijke behandeling;
-het geven van voorlichting op het terrein van mensenrechten en gelijke behandeling;
- het bevorderen van educatie en bewustwording op het gebied van mensenrechten en gelijke behandeling;
- het contact onderhouden met maatschappelijke organisaties en met nationale, Europese en internationale instellingen;
- het bemoedigen van de ratificatie van verdragen op het terrein van rechten van de mens en gelijke behandeling en het bevorderen van de toepassing daarvan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, overheden, organisaties actief op het mensenrechtenterrein, rechtspraak en advocatuur.

Verwachte effecten van de regeling

Het College voor mensenrechten en gelijk behandeling zal door bovenstaande taakomschrijving een organisatie worden die een onafhankelijke en samenhangende visie kan geven op de manier waarop met spanningen tussen mensenrechten moet worden omgegaan en zich in meer algemene zin kan bezig houden met bepaalde mensenrechtenkwesties. Het College voor mensenrechten en gelijke behandeling zal de menselijke waardigheid in Nederland beschermen en bevorderen.

Doel van de consultatie

Een ieder in staat te stellen eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Het is de verwachting dat dit een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen een reactie mogelijk.