Nieuwe coördinatieregeling Awb

Deze consultatie heeft betrekking op de vervanging van de zogeheten coördinatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een nieuwe regeling. Dit betreft een procedure waarbij met elkaar samenhangende besluiten volgens dezelfde procedure tot stand komen onder regie van een coördinerend bestuursorgaan. Ook de rechtsbescherming verloopt synchroon.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2014
Einddatum consultatie 01-10-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is te komen tot één uniforme en met name voor het omgevingsrecht bruikbare coördinatieregeling. Samenhangende besluiten die nodig zijn om een bepaalde activiteit mogelijk te maken, worden dan gelijktijdig volgens één procedure tot stand gebracht, als dat bij wettelijk voorschrift of door de bevoegde bestuursorganen wordt bepaald.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle bestuursorganen (met name van gemeenten, provincies, watersschappen en ministeries) en bestuursrechters (rechtbanken, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Verwachte effecten van de regeling

Voor bestuursorganen treedt een vereenvoudiging op doordat er met name voor het omgevingsrecht een betere toepasbare coördinatieregeling beschikbaar komt. Geen effecten voor bestuursrechters.

Doel van de consultatie

Doelen van de consultatie zijn: (a) inzicht te geven in de beoogde inhoud van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, waarnaar reeds op enkele plaatsen in het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken 33962) wordt verwezen; (b) reacties te verzamelen op de voorgestelde nieuwe opzet van de coördinatieregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Meer informatie