Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten

Mogelijk maken van deelexamens vo voor vso-kandidaten.
Combinatie van wiskundevakken verduidelijken.
Aanpassing tijdpad melding se-cijfers aan DUO en mutaties hiervan.
Vak op hoger niveau: herexamen op oorspronkelijk niveau mogelijk.
Wijziging naam M&O in “bedrijfseconomie”.
Prijsbijstelling eindexamen voor extraneï en (deel)staatsexamens.
Cijferbeoordeling CKV en opnemen in combinatiecijfer

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-11-2016
Einddatum consultatie 23-12-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

1. Verduidelijking van regels, wegnemen van onjuistheden, verbeteren van de uitvoering. Het gaat vooral om meer duidelijkheid over de mogelijkheden om wiskundeniveaus te combineren in het vwo, strakkere regulering van het tijdstip waarop nog mutaties in cijfers van schoolexamens worden doorgegeven aan DUO, duidelijker en eenvoudiger regels over cijferlijsten en hun inzet;
2. Om een afwijkende wijze van examinering te onderbouwen, moeten ook verklaringen van neurologen en psychiaters kunnen meetellen;
3. Leerlingen die een vak op hoger niveau hebben gedaan, moeten kunnen terugvallen op een herexamen op het oorspronkelijke niveau. Dit vergroot hun kansen om talenten volledig te ontwikkelen en stimuleert het volgen van vakken op een hoger niveau;
4. Meer vso-leerlingen moeten in staat worden gesteld, een vmbo-diploma te behalen;
5. Bereiken dat het vernieuwde schoolexamen CKV voortaan wordt afgesloten met een eindcijfer en dat dit meetelt in het combinatiecijfer;
6. Actualisering van de verouderde keuzevakbenaming “management en organisatie” in het havo- en vwo-profiel Economie en maatschappij;
7. Indexeren van de financiële bijdrage voor het deelnemen aan eindexamen “(als extraneus), en aan (deel)staatsexamens;
8. In de regels meer rekening houden met ook de digitale vormen van examinering.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Examensecretarissen, directeuren, leraren en personeel van vo- en vso-scholen;
Burgers die (staats)examen willen afleggen

Verwachte effecten van de regeling

1. Betrokkenen kennen voortaan beter hun rechten en plichten. Ze hebben meer duidelijkheid over onder meer de mogelijkheden om wiskundeniveaus te combineren in het vwo, het tijdstip waarop nog mutaties in cijfers van schoolexamens kunnen worden doorgegeven aan DUO, de afgifte en inzetbaarheid van cijferlijsten;
2. Ook verklaringen van neurologen en psychiaters kunnen voortaan aan de basis liggen van afwijkende examinering;
3. Leerlingen die een vak op hoger niveau hebben gedaan, kunnen voortaan terugvallen op een herexamen op het oorspronkelijke niveau. Dit vergroot hun kansen om talenten volledig te ontwikkelen en stimuleert het volgen van vakken op een hoger niveau;
4. CKV krijgt een cijfer en komt daarmee in het combinatiecijfer;
5. Vso-leerlingen zullen in meer gevallen in staat zijn, een vmbo-diploma te behalen;
6. De financiële bijdrage voor het deelnemen aan eindexamens als extraneus en aan (deel)staatsexamens wordt verhoogd en is voortaan geïndexeerd, zodat eventuele stijgingen geleidelijk zullen verlopen.
De besluitenwijzigingen gelden in hoofdzaak ook voor de inrichtings- en (staats)examenbesluiten die op Caribisch Nederland van toepassing zijn.

Doel van de consultatie

Betrokkenen in het onderwijsveld te informeren over regelgeving in voorbereiding en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel, vooral over de vraag of de tekortkomingen en onduidelijkheden in de geldende besluiten zijn verholpen en of nieuwe teksten voldoende duidelijk zijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen, behalve cijferbeoordeling CKV en vervanging “management en organisatie” door “bedrijfseconomie”.

Meer informatie