Erkende maatregelenlijst (EML) en terugverdientijdmethodiek glastuinbouwsector

De bestaande energiebesparingsplicht wordt aangescherpt, waardoor ook inrichtingen waarop het kostenvereveningssysteem reductie CO₂-emissies (hierna: CO₂-sectorsysteem) voor de glastuinbouw ziet, per 1 juli 2023 onder deze verplichting vallen. Deze regeling wijzigt de activiteitenregeling milieubeheer in verband met deze actualisatie. In bijlage 10c zijn de erkende maatregelen voor verduurzaming van het energiegebruik opgenomen, waarmee door deze inrichtingen invulling kan worden gegeven aan de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht). In bijlage 10d zijn de methoden voor deze inrichtingen voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide opgenomen, waarbij bij in de bestaande methode voor het bepalen van de terugverdientijd een onderdeel over warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK-installaties) is toegevoegd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: