Besluit vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet

Dit besluit bevat de vrijstellingen en regels voor de verlening van ontheffingen van de wettelijke norm dat het hoogspanningsnet (110 kV of hoger) zo is ontworpen en in werking is dat het transport van elektriciteit ook is verzekerd als een onderdeel van het net uitval (hierna: n-1). Ook wordt met dit besluit een deel van de reservecapaciteit in het elektriciteitsnet - de zogenoemde ‘spitsstrook’- vrijgegeven voor het transport van elektriciteit uit (duurzame) opwek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 22-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit is gericht op de landelijke netbeheerder en regionale netbeheerders.

Daarnaast raakt het besluit producenten en verbruikers van elektriciteit en de toezichthouder (de Autoriteit Consument en Markt).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aangezien het hier om eisen aan transport van elektriciteit gaat, heeft het besluit in eerste instantie voornamelijk effect op netbeheerders. Zij moeten immers de benodigde investeringen doen om aan de norm uit de wet te kunnen voldoen. De inschatting in het rapport Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet is dat onverkort vasthouden aan de norm van n-1 circa 7 miljard Euro aan investeringen in het elektriciteitsnet nodig zijn.

Met het opstellen van het besluit is zoveel mogelijk aangesloten bij de betrouwbaarheid van het net zoals het nu is uitgelegd. De verwachting is dan ook dat de investeringen als gevolg van de vrijstellingen in dit besluit beperkt zullen zijn. Bovendien zullen deze investeringen op logische momenten worden gedaan, namelijk als toch al een grootschalige renovatie of modificatie van dat netelement is voorzien.

Voor de producenten van duurzaam opgewekte elektriciteit zal, door het inzetten van de "spitstrook", meer transportcapaciteit beschikbaar komen in het hoogspanningsnet. Hierdoor zal meer duurzame opwek aangesloten kunnen worden.

Voor de toezichthouder brengt dit besluit met zich mee dat door netbeheerders aangevraagde ontheffingen beoordeeld moeten worden, zowel bij inwerkingtreding van dit besluit als daarna voor voorkomende gevallen.

Waarop kunt u reageren

Op de vrijstellingen en ontheffingen in het concept-besluit kan gereageerd worden.

Ook de concept-nota van toelichting staat open voor consultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen