Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012

Het voorliggende conceptwetsvoorstel ziet op een wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 als gevolg van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en Verordening (EU) 1257/2012.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2015
Einddatum consultatie 25-05-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de voorgestelde wijzigingswet wordt uitvoering gegeven aan de hervorming van het Europese octrooisysteem. Het Rechtspraakverdrag betreft de oprichting van een rechterlijke instantie met exclusieve bevoegdheid tot beslechting van geschillen betreffende Europese octrooien. Verordening (EU) 1257/2012 introduceert de mogelijkheid via één aanvraag octrooibescherming te verkrijgen in het gehele grondgebied van alle deelnemende landen.
De voorgestelde wijzigingswet brengt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn met de materieelrechtelijke bepalingen uit het Rechtspraakverdrag en met Verordening (EU) 1257/2012. Wijzigingen zijn met name redactioneel van aard. Inhoudelijke aanpassingen zijn beperkt tot waar dat noodzakelijk is geacht om de goede werking van het Rechtspraakverdrag en Verordening (EU) 1257/2012 te verzekeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgestelde regeling heeft effecten voor met name gebruikers van het octrooisysteem (bedrijfsleven, advocatuur, octrooigemachtigden) en de rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling

In combinatie met de bijbehorende goedkeuringswet maakt de voorgestelde wijzigingswet de deelname van Nederland aan het nieuwe Europese octrooisysteem mogelijk. Als onderdeel van dat systeem kan via het Eengemaakt octrooigerecht via één instantie een uitspraak worden verkregen met werking in alle deelnemende landen. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie in nalevingskosten. Daarnaast brengt het nieuwe systeem mee dat eenheidsoctrooibescherming kan worden verkregen. Een Europees octrooi met eenheidswerking biedt bescherming in het grondgebied van alle deelnemende landen via één aanvraagprocedure, hetgeen de administratieve lasten sterk doet afnemen.

Doel van de consultatie

Het Ministerie van Economische Zaken wil belanghebbenden graag in de gelegenheid stellen te reageren op de voorgenomen wijzigingen. Uw reactie zal niet separaat worden beantwoord, maar zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het conceptwetsvoorstel.

Ter informatie wordt bijgesloten de goedkeuringswet van het Rechtspraakverdrag met bijbehorende memorie van toelichting.

De consultatieperiode bedraagt drie weken. Hiermee wordt afgeweken van de standaard termijn van vier weken. Dit houdt verband met de wens het wetsvoorstel voor de zomer ter advies aan de Raad van State voor te leggen, zodat Nederland vanaf de start deel kan uitmaken van het nieuwe Europese octrooisysteem.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Meer informatie