Wijziging Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

Het reeds lopende experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo wijzigt op drie punten:
a) de vakmanschaproute wordt uitgebreid naar mbo3 vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg;
b) de technologieroute wordt uitgebreid naar alle vier de opleidingsdomeinen onder de naam: beroepsroute. Deze leidt op tot mbo4. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg kan ook de beroepsroute worden gevolgd.
c) Vanwege wetswijzigingen gelden voor alle experimenten nieuwe voorschriften voor studieduur en onderwijstijd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2015
Einddatum consultatie 26-03-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de experimenten die in het huidige Besluit mogelijk worden gemaakt, is te onderzoeken of een doorlopende leerroute bijdraagt aan:

1°. de doorstroming van leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs verbeterd kan worden,
2°. meer leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg kiezen voor een leerroute vmbo naar beroepsonderwijs,
3°. de programmatische aansluiting van de leerwegen op het beroepsonderwijs verbeterd kan worden,
4°. het onderwijsproces doelmatiger georganiseerd kan worden,
5°. voor zover mogelijk de opleidingsduur kan worden verkort,
6°. het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug kan worden gedrongen, en
7°. de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd en voor de technologieroute: een bijdrage wordt geleverd aan het tekort aan technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt in de technieksector.
Het gaat hier om een wijziging van een bestaand Besluit. De doelstellingen van het Besluit wordt overigens niet gewijzigd (behalve de 7e).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wijzigingsbesluit raakt vo-scholen, mbo-instellingen, leerlingen en studenten, ouders, docenten en bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling

Door wijziging van het huidige Besluit kunnen meer leerlingen en scholen meedoen aan het experiment van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo waardoor deze groep een grotere kans heeft op een aantrekkelijke beroepsroute in de vorm van een doorlopende leerlijn.

Doel van de consultatie

Nagaan of de uitbreiding van het Besluit tegemoet komt aan de wensen van de praktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op de internetconsultatie is mogelijk voor het gehele Besluit, inclusief toelichting.

Meer informatie