Regeling extra reisvoorziening COVID-19

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 is de Wsf 2000 opgenomen dat een student in verband met de uitbraak van COVID-19 in aanmerking komt voor een extra reisvoorziening. In de wet is een grondslag opgenomen om deze maatregel bij ministeriële regeling nader uit te werken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2021
Einddatum consultatie 29-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ho-studenten die aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een extra reisvoorziening in de vorm van een verlenging van de aanspraak op de reisvoorziening.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de ministeriële regeling inclusief de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen