besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Dit concept-besluit introduceert voor onderwijsinstellingen de mogelijkheid een nieuwe beroepsopleiding aan te bieden die begint in de beroepsopleidende leerweg en eindigt in de beroepsbegeleidende leerweg

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-09-2014
Einddatum consultatie 21-10-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het experiment heeft als doel om de kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid van het beroepsonderwijs te verbeteren door de introductie van een leerweg met een andere balans tussen de theoretische en praktische voorbereiding op de uitoefening van beroepen met als doel dat er meer maatwerk voor deelnemers kan worden geboden en daarmee een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling is van toepassing op deelnemers die beginnen aan hun opleiding in het beroepsonderwijs (niveau 2 tot en met niveau 4), onderwijsinstellingen en werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling

Dit experiment maakt het voor de deelnemers mogelijk om eerst vaardigheden op te doen op school en vervolgens praktijkervaring op de werkvloer. De verwachting is dat het geboden maatwerk beter aansluit op hun eigen leerstijl en beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat dit positief bijdraagt aan de leerprestaties.

Dit experiment maakt het voor onderwijsinstellingen naar verwachting mogelijk om het onderwijs beter te organiseren. Het algemene deel van de beroepsopleiding kan worden geleerd in de bol en het meer beroepsgerichte deel in het leerbedrijf.

Met dit experiment krijgen werkgevers naar verwachting beter inzetbare deelnemers, omdat voor een groep deelnemers van belang kan zijn eerst een basis in bol en daarna de opleiding af te ronden in de bbl.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden te informeren en hen de mogelijkheid bieden om te reageren op een concept van het Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl. Reacties kunnen van donderdag 18 september tot en met dinsdag 21 oktober 2014 ingediend worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele besluit