Wetsvoorstel uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking register onderwijsdeelnemers

De voorgestelde uitbreiding van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking betreft onder meer: aansluiting van particuliere, buitenlandse en internationale scholen op het register onderwijsdeelnemers, gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers aan o.a. sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische toezichthouder AGODI, en het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma’s voor het gebruik hiervan in het buitenland.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 09-03-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9309
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Ministerie van OCW (met inbegrip Dienst Uitvoering Onderwijs)
- Onderwijsinstellingen, waaronder: particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen), instellingen voor hoger onderwijs, mbo-instellingen
- Sectorraden: PO-raad, VO-raad, MBO raad, VH en VSNU; en overige aan te wijzen organisaties, zoals Vereniging Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Studiekeuze 123
- Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
- Pensioenuitvoerders
- Belgisch toezichthouder op leerplichtwet, AGODI
- Onderwijsdeelnemers (leerlingen en studenten), ouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- De betrokken (overheids)instellingen en organisaties worden in staat (gesteld) hun wettelijke taken goed uit te voeren;
- Vermindering van regeldruk voor overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en leerlingen/ouders doordat administratieve procedures eenvoudiger worden (gegevens kunnen voortaan direct van het ministerie van OCW (DUO) worden verkregen en hoeven niet meer via omslachtige procedures te worden opgevraagd bij scholen of leerlingen/ouders).
- De verstrekte gegevens zijn betrouwbaar (en daarmee minder foutgevoelig);
- De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een transparante en zorgvuldige wijze

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen