Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2238 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

  De consultatie betreft de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

 • Wijziging Rude in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

  Wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen Door een voorgenomen wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en een daarop vooruitlopende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen zijn bepaalde nummergebruikers niet langer verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Aangezien artikel 3.5a Rude deels gebaseerd was op deze verplichting, moet het artikel aan deze wijzigingen worden aangepast.

 • Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

  Verzoek tot reactie

 • Schorsingstermijn kentekenbewijs

  Per 1 januari 2014 is met de wijziging van de Wegenverkeerswet de vaststelling van de schorsingtermijn van de geldigheid van een kentekenbewijs gedelegeerd naar ministeriële regeling (Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling). Hiermee wordt het mogelijk de schorsingstermijn relatief eenvoudig aan te passen en indien wenselijk andere termijnen te hanteren voor verschillende voertuigcategorieën.

 • Wijziging Regeling valschermspringen 2010

  De bijlage bij de Regeling valschermspringen 2010 bevat de lijst met de vaste valschermspringgebieden die in Nederland mogen worden gebruikt. De bijlage is op een aantal punten aangepast. De voorziene inwerkingtreding is met ingang van 1 juli 2014.

 • Regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid

  Voorontwerp van de Regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, investeringsprioriteit B voor individuele bedrijven.

 • bacterievuur_meidoorn

  Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983 en de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984 in verband met vervanging van een gebied van bijzondere landschappelijke waarde door een bij ministeriële regeling aan te wijzen gebied waarin de meidoorn een landschappelijk bepaalde rol speelt.

 • Amvb stelselvernieuwing rechtsbijstand I

  Dit ontwerpbesluit bevat enkele maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing rechtsbijstand.

 • Wetsvoorstel profielen vmbo

  Met dit wetsvoorstel worden de sectoren en afdelingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vervangen door profielen. Elk profiel zal bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte onderwijs zal gaan bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

 • Beleidsregel netneutraliteit

  Het verduidelijken van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet met betrekking tot netneutraliteit. In het bijzonder gaat het om de verduidelijking van het begrip internettoegangsdienst in relatie tot het aanbieden van losse, via internet geleverde, diensten.

Zoeken
Uitgebreid zoeken