Barro (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vertaalt de nationale belangen uit de Structuurvisie infrastructuur en ruimte naar juridische regels. Die regels omvatten instructies aan andere overheden die door hen moeten worden opgevolgd. Vanuit nationale belangen vindt een actualisering van de regelgeving plaats. Dit vanwege nieuwe beleidsontwikkelingen zoals het tussen belanghebbenden gesloten kustpact. De regels voor grote rivieren en radarstations komen de energietransitie ten goede.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-03-2019
Einddatum consultatie 28-04-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10027
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Provincies en gemeenten die hun regelgeving moeten aanpassen aan de gewijzigde Barroregels. Barroregels zijn instructies aan genoemde overheden die moeten worden opgevolgd, in provinciale verordeningen en in de eerstvolgende wijziging van bestemmings-plannen. Voorkomen moet worden dat rijks- en provinciale regelgeving voor recreatieve bebouwing in het kustfundament uiteenlopen.
2. Voor andere belanghebbenden: bewoners, bedrijven en NGO's
in het kustfundament, de grote rivieren, de omgeving van civiele radars en de omgeving van de 2 ondergrondse hoogspanningsverbindingen ontstaan - juridisch gezien - pas veranderingen als de instructies zijn opgevolgd in de eerstvolgende herziening van bestemmingsplannen.
Die plannen binden de burgers immers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie onder doelgroepen.

Waarop kunt u reageren

Op elke wijziging van het Barro. Graag duidelijk aangeven op welke vraag (zie hierna) u reageert. U kunt uw reactie geven door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen