Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2230 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren

  Het besluit stelt kwaliteitseisen aan curatoren, bewindvoerders en mentoren die tien of meer personen onder hun hoede hebben, alsmede aan de personen die onder hun verantwoordelijkheid de feitelijke taken uitvoeren. Het besluit regelt tevens de jaarlijkse accountantscontrole en de benoeming van een deskundige door de kantonrechter die een deel van de eisen mag controleren.

 • Consultatiedocument accountancy

  Het consultatiedocument accountancy is een beleidsconsultatie ten behoeve van de beleidsontwikkeling voor accountancy.

 • Onderwijswetten Friese taal

  Provincie Fryslân krijgt de bevoegdheid de kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal vast te stellen. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden. Ook mag de provincie voortaan een gedeeltelijke ontheffing van het onderwijs in de Friese taal geven.

 • Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van V&J aan Kaderwet zbo's

  Met het wetsvoorstel wordt beoogd de volgende zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet te brengen: 1. College bescherming persoonsgegevens; 2. College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten; 3. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en 4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

 • Stichten en opheffen openbare scholen en verlenging opheffingstermijn in het primair onderwijs

  Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het voorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen.

 • Gassamenstelling en eisen aan gastoestellen

  Op de lange termijn gaat de gassamenstelling veranderen. Om te zorgen dat gebruikers van gas (waaronder burgers) zich tijdig gaan voorbereiden, wordt nu al de gassamenstelling die op de lange termijn (2021 of later) zal gelden, afgesproken. Ook de eisen aan gastoestellen worden op de andere samenstelling aangepast. Deze eisen gaan op kortere termijn in, zodat gasgebruikers zich bij de aanschaf van een nieuw toestel alvast voorbereiden op de gassamenstelling op de lange termijn.

 • Besluit markt en overheid

  Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel markt en overheid aangenomen. Deze wet voorziet in 4 gedragsregels voor overheden wanneer zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten verrichten. Het principe achter de gedragsregels is het voorkomen van concurrentievervalsing. Op basis van artikel 25m van de wet, is een AMvB opgesteld die een technische uitwerking geeft aan 2 van de 4 gedragsregels, namelijk de integrale kostendoorberekening en het bevoordelingsverbod.

 • consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

  In vervolg op de Implementatiewet consumentenkrediet, worden de overgebleven bepalingen in de Wet op het consumentenkrediet, de regels betreffende koop op afbetaling en huurkoop in Boek 7A BW, de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken en bepalingen inzake geldlening herzien en afgestemd op elkaar en in Boek 7 geïntegreerd.

 • Wijziging Boek 1 BW

  N.a.v. de evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap wordt o.a. voorgesteld het vermoeden van vaderschap ook voor de mannelijke geregistreerde partner van de moeder te laten gelden en de rechterlijke toestemming voor de erkenning door een gehuwde man van een kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote te laten vervallen. Daarnaast worden enkele andere wijzingen voorgesteld in Boek 1 BW, o.a. op het terrein van het gezag en het gezagsregister.

 • wet natuur

  Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken