Verruiming vrijstellingenbeleid beroepsonderwijs

Naar aanleiding van signalen over de uitvoerbaarheid van de regels in het kader van de generieke examenonderdelen worden de regels hiervoor aangepast. Met deze wijziging komt er meer verantwoordelijk te liggen bij de school voor het stellen van regels voor vrijstellingen en het verlenen ervan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-12-2018
Einddatum consultatie 15-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9749
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen (met name examencommissies)
Mbo-studenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de mbo-instellingen betekent deze wijziging dat ze op een aantal onderdelen, waar eerder sprake was van landelijk vastgestelde regels, zelf beleid zullen moeten formuleren en dit gaan toepassen.
Dit zal ook invloed hebben op mbo-studenten, hoewel deze invloed deels afhankelijk is van het beleid zoals vormgegeven door de mbo-instelling waaraan ze een opleiding volgen. In de praktijk betekent dit voor een deel van de studenten waarschijnlijk dat ze eerder in de opleiding examen af kunnen leggen of langer gebruik kunnen maken van een vrijstelling op basis van een eerder afgelegd examen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit van tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- en examenregels mbo

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/

Bron: wetten.overheid.nl

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027963/

Bron: wetten.overheid.nl