Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via 1) de introductie van een mbo-studentenfonds; 2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten; 3) de introductie van de mbo-verklaring; 4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en 5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2018
Einddatum consultatie 17-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Mbo-studenten
- Mbo-instellingen
- Werkgevers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mbo-studenten en hun ouders (mbo-studentenfonds)
1.Ondersteuning bij niet kunnen betalen onderwijsbenodigdheden en bij vertraging door bijzondere omstandigheden leidt tot toegankelijker mbo-onderwijs. Studenten komen minder snel in financiële problemen en hebben minder financiële belemmeringen om hun opleiding te starten of te vervolgen.
2.Mbo-studenten zullen zich, volgens de JOB beter erkend voelen als student en wellicht toegang krijgen tot kortingen en verenigingen die zich richten op studenten.

Mbo-instellingen
1.Mbo-instellingen dienen een fonds op te richten en te administreren. Dit zal regeldrukkosten met zich mee brengen. Tegelijk worden zij door het mbo-studentenfonds in staat gesteld studenten zodanig te ondersteunen dat zij minder financiële belemmeringen ervaren om hun opleiding te starten of te vervolgen. Dit kan uitval tegengaan.
2.Mbo-instellingen moeten in hun nieuw op te stellen onderwijsovereenkomsten verwijzen naar de rechten en plichten van studenten bij zwangerschap en bevalling.
3.Voorgesteld wordt dat mbo-instellingen verplicht – in plaats van op aanvraag - aan de doelgroep voortijdig schoolverlaters een mbo-verklaring uitreiken. Dit zal regeldrukkosten met zich mee brengen voor mbo-instellingen.

Zwangere studenten
Door de maatregelen in dit wetsvoorstel worden zij beter ondersteund door mbo-instellingen. Zij hoeven minder dan voorheen zelf uit te zoeken waar zij recht op hebben en welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk voor hun specifieke situatie.

Voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters hoeven niet zelf meer te weten dat zij recht hebben op een mbo-verklaring. Deze wordt namelijk automatisch aan hen uitgereikt als zij uitvallen. De verwachting is dat uitgevallen studenten hiermee makkelijker hun opleiding op een later moment kunnen voortzetten en afronden. De verwachting is tevens dat uitvallers door het kunnen overleggen van een mbo-verklaring een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt krijgen.

Waarop kunt u reageren

Er mag op alle onderdelen worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet educatie en beroepsonderwijs

Bron: