Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2696 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

  Sinds 2002 schat het RIVM jaarlijks de gemiddelde stralingsblootstelling per lid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Dit doet het RIVM in opdracht van de minister van VWS. Om die schatting te kunnen maken, heeft het RIVM gegevens nodig van ondernemers die radiodiagnostische behandelingen en interventieradiologie uitvoeren (in de praktijk: zorgaanbieders). Belangrijke gegevens zijn de aantallen uitgevoerde radiologische onderzoeken, interventies en de dosisgegevens per onderzoek.

 • Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting

  Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er betaalbare woningen zijn, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen een gelijke kans op een woning krijgen.

 • Wijziging van artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de modernisering van het concurrentiebeding

  Het kabinet stelt met dit wetsvoorstel een aantal aanscherpingen voor van de regels omtrent het concurrentiebeding, zoals geregeld in artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het doel van de werkgever is om hiermee zijn bedrijfsbelangen te beschermen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen, kennis over tarieven, klantgegevens en -bestanden en goodwill (hierna: het bedrijfsdebiet).

 • Besluit uitzonderen gastouderopvang van aanvullende eisen speeltoestellen en kinderbedden

  De veiligheid van gastouderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang. Voor speeltoestellen en kinderbedden en -boxen die gebruikt worden voor kinderopvang gelden daarnaast aanvullende veiligheidseisen op grond van de Warenwet. In de praktijk blijken deze eisen niet passend voor gastouderopvang. Dit besluit zondert gastouderopvang uit van deze aanvullende veiligheidseisen.

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 6

  Deze regeling voorziet in een aanvraag- en veilingprocedure voor de verdeling van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte in de zogenoemde laag 6 van band III ten behoeve van commerciële digitale radio-omroep.

 • Wijziging Besluit kwaliteit gastouderbureaus en Besluit landelijk register kinderopvang ivm verbetertraject gastouderopvang

  In dit concept besluit worden de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren uitgewerkt. Deze maatregelen gaan over het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus en het professionaliseren van gastouders. Het wetsvoorstel over de verbetermaatregelen gastouderopvang heeft in juni 2023 opengestaan voor internetconsultatie, zie de link onder Ondersteunende documenten.

 • Wijziging Regeling Waadi in verband met de invoering van een toelatingsplicht van arbeidskrachten

  De Regeling Waadi wordt aangepast vanwege de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs i.v.m. het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

 • Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken

  Deze ontwerp-AMvB strekt ertoe te voorkomen dat gegevens van slachtoffers zonder noodzaak ter kennis komen van de verdachte en anderen. Het doel daarvan is het versterken van de rechtspositie van slachtoffers en een betere bescherming van hun privacy. Tegelijkertijd moet een goede procesvoering gewaarborgd blijven, door gegevens van slachtoffers wél te vermelden indien deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor door de rechter te nemen beslissingen. Door alleen die gegevens van het slachtoffer te vermelden die de rechter nodig heeft voor het nemen van een beslissing in de strafzaak, kan spanning tussen de privacy van het slachtoffer enerzijds en een behoorlijke en eerlijke berechting van de verdachte anderzijds worden vermeden.  

 • Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL VK

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor. Hiermee kan onderzocht worden of de transitie naar varen met netto nul broeikasgasemissies tussen havens in Nederland en het Verenigd Koninkrijk haalbaar is. Dit is een belangrijke stap om zogenoemde “Green Corridors” tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen. De subsidieregeling richt zich vooral op Nederlandse en Britse reders en zeehavenexploitanten, maar ook andere partijen kunnen meedoen.

 • Tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor die de omschakeling van fossiel plastic naar plasticrecyclaat en biogebaseerd plastic moet stimuleren. Deze maatregel is onderdeel van een pakket van het Kabinet om de introductie van de zogenoemde ‘nationale circulaire plastic norm’ per 2027 te ondersteunen. Vanaf 2027 verplicht deze norm tot het gebruik van een bepaald percentage van plasticrecyclaat of biogebaseerd plastic, dat gaat oplopen tot 25%-30% in 2030.