Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1682 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Regeling jaarverantwoording WMG

  In deze regeling worden regels gesteld over de openbare jaarverantwoording. Die bestaat uit: financiële verantwoording, bij de financiële verantwoording te voegen informatie en andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Ook worden regels gesteld over de wijze van openbaarmaking en is een (technische) wijziging opgenomen voor zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

 • Wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

  Het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang wordt aangepast als gevolg van de wetswijziging waarbij ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden opgenomen in de Wet kinderopvang. Aanpassing van het besluit LRK zorgt ervoor dat nieuwe opc’s ook als opc’s herkenbaar zijn in de systemen. Zo kan de toezichthouder daar rekening mee houden bij het toezicht op opc’s en zijn opc’s voor ouders vindbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Wijziging besluit betreffende de benoemingsprocedure voor leden van de Sociaal-Economische Raad en enige aanverwante onderwerpen

  Het besluit betreffende de benoemingsprocedure voor de leden van de Sociaal-Economische Raad en enige aanverwante onderwerpen dient ter vervanging van een tweetal besluiten uit 1955 en 1959, om de procedure rondom de benoemingen van de leden van de Sociaal-Economische Raad te actualiseren en vereenvoudigen.

 • Wijziging van het Mijnbouwbesluit (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken)

  In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (Kamerstukken 35 462) zijn de bepalingen over het verwijderen en hergebruiken van mijnbouwwerken verduidelijkt, geactualiseerd en aangevuld. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit wordt het in het wetsvoorstel neergelegde nieuwe systeem ten aanzien van verwijderen en hergebruiken verder uitgewerkt en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

 • Wijziging Kaderwet zbo's en Kaderwet adviescolleges

  Na de evaluatie van de Kaderwet zbo’s (2018) zijn maatregelen aangekondigd waarvoor een wetswijziging nodig is: aanpassing openbaarmakingswijze van nevenfuncties van zbo-leden; verduidelijking verzendmoment van het jaarverslag aan Staten-Generaal; afschaffing jaarlijkse doelmatigheidstoets; invoering mogelijkheid van ministeriële regels over de evaluatie van zbo’s. De Kaderwet adviescolleges krijgt een bepaling over overdracht van archiefbescheiden na opheffing van een college.

 • Onderhoudswijziging Regeling voertuigen 2020

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van uiteenlopende aard in de Regeling voertuigen, de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling aanpassing voertuigen. Deze wijziging vindt plaats in het kader van het periodiek onderhoud aan de Regeling voertuigen.

 • Besluit doorberekening kosten College van Toezicht

  Het Besluit strekt ertoe dat vijftig procent van de kosten die het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) maakt, in rekening wordt gebracht aan de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en onafhankelijke beheersorganisaties (obo’s). Dit besluit is daarvan de technische uitwerking.

 • Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

  De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking zal vanaf 2021 de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling) vervangen. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken.

 • Regeling APK Landbouwvoertuigen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van enkele ministeriële regelingen. Dit in verband met de invoering van een APK-, registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en een registratie- en kentekenplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines en enige andere wijzigingen.

 • Regeling tarieven Infrastructuur en Waterstaat ILT, 2021

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2021 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken