Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2569 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022 zijn normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel of voor de uitvoering van voorschriften die zijn opgenomen in de Rbk 2022. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer.

 • Wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit politiegegevens

  Met het Besluit wordt verder uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Kamerstukken II 2022/23, 36 372, nr. 2). Dit wetsvoorstel vergroot de armslag bij de bestrijding van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie.

 • Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording

  Met dit besluit wordt een tijdelijke uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Deze uitzondering gaat kort gezegd gelden voor zorgaanbieders waarvoor deze plicht nieuw is.

 • Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten (verlenging)

  Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurstijging voor geliberaliseerde huurcontracten gemaximeerd. Deze wet is tijdelijk en loopt op 1 mei 2024 af. Het wetsvoorstel dat nu in consultatie wordt gebracht verlengt de wet tot 1 mei 2027. Doel van de wet is om zittende huurders te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen in het geliberaliseerde segment.

 • Besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl

  Met deze wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het praktijkgericht vak toegevoegd aan het onderwijsprogramma van de gl en tl van het vmbo.

 • Wet milieubeheer RED-III

  Nederland en Europa willen steeds meer fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie. Naar verwachting wordt de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED-III) later dit jaar formeel vastgesteld. Het is al duidelijk dat Nederland in 2030 14,5% minder CO2 moet uitstoten. De Nederlandse systematiek hernieuwbare energie wordt daarom hervormd. In deze wet worden vier hoofdwijzigingen doorgevoerd. In het najaar worden nieuwe hoogtes van de verplichtingen vastgesteld. Daarover gaat deze wijziging niet.

 • Wijzigingsregeling SLIM

  De wijziging van de regeling houdt het volgende in:

 • Besluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

  Dit voorstel regelt dat partijen in civiele prejudiciële procedures bij de Hoge Raad elektronisch moeten procederen.

 • Ontwerpbesluit NFP-wijziging opheffing bestemming vaste satellietverbindingen NSV-communicatie

  Dit besluit strekt tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: NFP) en heeft betrekking op een deel van de zogenoemde 3,5 GHz-band. Bij inwerkingtreding van dit besluit (welke wordt voorzien op 1 februari 2024) vervalt de bestemming voor vaste satellietverbindingen ten behoeve van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie van de frequentieruimte tussen 3550 en 3680 MHz en de aanvullende tijdelijke maatregelen ter bescherming van deze communicatie.

 • Uitbreiding doelgroep studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten en onderwijsbijdrage en wettelijk collegegeld.

  Deze AMvB heeft tot doel om enkele beperkte aanpassingen aan te brengen in de groep die aanspraak maakt op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of onderwijsbijdrage en/of wettelijk collegegeld. Dit gebeurt naar aanleiding van EU-richtlijnen, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de uitvoeringspraktijk van DUO. De AMvB regelt ook welke gegevens ho-instellingen aan Studiekeuze 123 aanleveren ten behoeve van onderzoek naar studenttevredenheid en - betrokkenheid.