Minimaliseren gaswinning Groningenveld

De inzet van Groningen wordt het sluitstuk in de vraag naar laagcalorisch gas. Om te zorgen dat er niet meer gewonnen wordt dan noodzakelijk, is een aanpassing van de Gaswet en Mijnbouwwet noodzakelijk. Het wetsvoorstel regelt dat GTS de minister van EZK adviseert over de benodigde minimale gaswinning uit het Groningenveld en dat vervolgens middels een operationele strategie NAM wordt opgedragen deze hoeveelheid te winnen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2018
Einddatum consultatie 13-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De inwoners en overheden van Groningen, de vergunninghouder (NAM), de afnemer van het gewonnen gas (Gasterra), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de eindgebruikers van laagcalorisch gas.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De winning uit het Groningenveld wordt het sluitstuk om te kunnen voorzien in de behoefte aan laagcalorisch gas door eindgebruikers. In die zin heeft dit wetsvoorstel geen gevolgen voor eindgebruikers; de maatregelen die worden getroffen in het kader van de energietransitie hebben wel effecten voor eindgebruikers en zullen leiden tot een lagere vraag naar (laag)calorisch gas hetgeen weer een effect heeft op de hoeveelheid gas die gewonnen wordt uit het Groningenveld.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Kamerbrief gaswinning Groningen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Gaswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Mijnbouwwet

Bron: wetten.overheid.nl