Uitvoeringswet HNS-verdrag over aansprakelijkheid gevaarlijke en schadelijke stoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetsvoorstel voor op basis van het zogenoemde HNS-verdrag. Partijen die schade lijden door een ongeval met een zeeschip met gevaarlijke en schadelijke stoffen worden door dit verdrag beter beschermd. Het bestaat uit drie onderdelen:
• een hoger maximum bedrag bij schade;
• een verzekeringsplicht voor de scheepseigenaar;
• instelling van een fonds voor slachtoffers als hun schade niet volledig wordt vergoed door de scheepseigenaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2022
Einddatum consultatie 21-06-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13639
Onderwerpen Scheepvaart Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• slachtoffers (individuen, bedrijven en overheden) van ongevallen met zeeschepen die HNS-stoffen vervoeren;
• eigenaren van zeeschepen die HNS-stoffen vervoeren; en
• bedrijven die HNS-stoffen in bulk ontvangen (boven een bepaalde drempelwaarde).

HNS-stoffen (Hazardous and Noxious Substances) zijn gevaarlijke en schadelijke stoffen. In 1996 is een Internationaal Verdrag tot stand gekomen over aansprakelijkheid en vergoeding bij schade bij vervoer over zee van HNS-stoffen. In 2010 is dit door een protocol gewijzigd. Het verdrag en protocol staan in maritieme kringen bekend als het HNS-verdrag. Door dit verdrag worden slachtoffers van scheepsongevallen met HNS-stoffen beter beschermd.

Het doel van het wetsvoorstel is om de regels in het HNS-verdrag voor Nederland en de BES-eilanden uit te voeren. Het HNS-verdrag regelt het volgende:
• dat de scheepseigenaar aansprakelijk is voor schade door ongevallen met HNS-stoffen, en dat hij zich verplicht moet verzekeren. Het slachtoffer kan de verzekeraar direct aanspreken (het recht van directe actie), ook in het geval van een faillissement van de scheepseigenaar.
• Daarnaast voorziet het HNS-verdrag in de oprichting van een internationaal schadefonds (HNS-Fonds). Slachtoffers van ongevallen met HNS-stoffen kunnen hieruit een aanvullende schadevergoeding krijgen bovenop de schadevergoeding door (de verzekeraar van) de scheepseigenaar.
• Het HNS-Fonds wordt gevuld door verplichte bijdragen van ‘ontvangers’ van HNS-stoffen (bijv. importeurs) die worden gelost in de havens van het land dat partij is bij het verdrag.

Het wetsvoorstel regelt daarom voor zowel Nederland als de BES-eilanden o.a.:
• hoe scheepseigenaren hun aansprakelijkheid kunnen beperken;
• de afgifte van een verzekeringscertificaat;
• de meld- en rapportageplicht van de ontvangen HNS-stoffen t.b.v. het HNS-Fonds; en
• het toezicht en de handhaving op de nakoming van verdragsverplichtingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De uitvoering van het verdrag brengt kosten met zich mee voor scheepseigenaren en ontvangers van HNS-stoffen in bulk:
• scheepseigenaren moeten een verplichte verzekering aangaan. Omdat de algemene verzekeringen de schade al grotendeels dekken blijven aanvullende kosten beperkt.
• grotere ontvangers van HNS-stoffen moeten een bijdrage leveren aan het HNS-fonds. De hoogte wordt onder andere vastgesteld op basis van het aantal schadegevallen met HNS-stoffen. Dit wordt zo nodig aangepast door de algemene vergadering van het HNS-fonds. In de praktijk is schade boven de aansprakelijkheidslimieten nog niet vaak voorgekomen. Daarom zal de bijdrage aan het HNS-fonds waarschijnlijk beperkt zijn. Om de hoogte van de bijdrage te bepalen zullen deze ontvangers moeten rapporteren. De verwachting is dat de bijdrage per miljoen ton, ongeacht type HNS-stoffen, rond de €10.000 zal komen te liggen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 21 juni 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. We vragen met name uw reactie op de UITVOERINGSwet voor het HNS-verdrag. Deze zorgt ervoor dat aan de eisen van het verdrag wordt voldaan en dat de uitvoering in de praktijk goed werkt. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een instantie wordt geregeld in de uitvoeringswet.
De GOEDKEURINGSwet kan worden gezien als een uitleg van het verdrag en regelt de parlementaire goedkeuring van het verdrag.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te implementeren regeling HNS-verdrag

Bron: eur-lex.europa.eu