Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit voertuigen in verband met implementatie APK-richtlijn (2014/45/EU)

Dit ontwerpbesluit leidt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU 2014, L 127) (hierna: richtlijn 2014/45/EU).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2016
Einddatum consultatie 15-03-2016
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de wijziging is implementatie van de APK-richtlijn (richtlijn 2014/45/EU). Deze richtlijn moet uiterlijk 20 mei 2017 omgezet zijn in nationale wet- en regelgeving en een jaar later worden toegepast. Dit betreft vooral verplichte wijzigingen, maar op enkele onderdelen kunnen lidstaten gebruik maken van enkele optionele bepalingen. Het doel van toepassing van de optionele bepalingen is het verbeteren van de verkeersveiligheid en milieuprestaties van voertuigen en zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven.


Nederland heeft ervoor gekozen de volgende drie optionele bepalingen toe te passen:

- De APK-plicht vervalt voor historische voertuigen die meer dan 50 jaar geleden zijn toegelaten tot de openbare weg.
- Personenvoertuigen of bedrijfsauto’s tot 3.500 kg die de kilometerstand van 160.000 hebben bereikt komen vanaf dat moment in een jaarlijks ritme.
- Landbouwvoertuigen die een constructiesnelheid hebben hoger dan 40km/u (zogenaamde snelle landbouwvoertuigen) moeten 2 jaar na toelating tot de openbare weg voor het eerst naar de APK in plaats van 4 jaar. Daarna moeten zij elke twee jaar worden gekeurd zoals de richtlijn minimaal voorschrijft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en overheid.

Verwachte effecten van de regeling

De gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu zijn beperkt. Er is een lichte verbetering te verwachten voor de verkeersveiligheid en milieu. Daar staat een lichte stijging van de administratieve lasten tegenover.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers en bedrijven de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de Nota van toelichting betrekken.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht