Definitie begrip 'inkomstenverhouding'

• Het Besluit SUWI geeft eenduidige regels over opname van gegevens van werknemers en uitkeringsgerechtigden per inkomstenverhouding in loonaangiften en polisadministratie.
• Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen regelt enkele aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigde Besluit SUWI.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2020
Einddatum consultatie 13-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10801
Onderwerpen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, uitkeringsverstrekkers, uitkeringsgerechtigden, leveranciers aan en afnemers van gegevens uit de polisadministratie, CBS, UWV en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit zorgt ervoor dat gegevens per IKV eenduidiger worden aangeleverd door werkgevers en uitkeringsverstrekkers, en dat deze beter bruikbaar zijn voor vaststelling van rechten en verplichtingen en voor statistische doeleinden.

Waarop kunt u reageren

Voor internetconsultatie ligt een concept-besluit met twee delen:
• Een wijziging van het Besluit SUWI en daarbij behorende algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting.
• Een met de voorgaande wijziging samenhangende wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen met algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting.
U kunt reageren op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit SUWI

Bron: wetten.overheid.nl