Aanpassing UWHW 2008 ivm aanpassing halvering collegegeld kleinschalig en intensief

In deze algemene maatregel van bestuur zijn drie soorten wijzigingen opgenomen: een beleidsinhoudelijke wijziging van het verlaagd wettelijk collegegeld voor opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs, een wijziging in het collegegeldregime voor studenten die nog geen graad in het onderwijs hebben en als tweede studieloopbaan de academische pabo volgen en een aantal technische correcties in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (UWHW 2008).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-05-2019
Einddatum consultatie 25-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10286
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nieuwe eerstejaars studenten aan opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs.
- Studenten aan de academische pabo

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Nieuwe eerstejaars studenten aan opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs.
- De nieuwe studenten aan deze opleiding betalen het door de instelling vastgestelde collegegeld minus een korting van de helft van het regulier wettelijk collegegeld. Zij gaan daardoor t.o.v. studenten die in studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 meer collegegeld betalen. Er wordt geen verandering in de instroom aan deze opleidingen verwacht. De effecten van deze maatregel worden meegenomen in de evaluatie van de maatregel halvering collegegeld welke is voorzien in 2021.
- Met deze maatregel wordt de motie Van der Molen uitgevoerd.[1] Daardoor ontstaat € 2,5 miljoen ruimte voor een nieuwe regeling voor studie met een graad in het onderwijs die nog een tweede studieloopbaan in het onderwijs willen gaan volgen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regeling worden gereageerd.
- De maximering van de korting op het collegegeld voor eerstejaars studenten aan opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs, is ter uitvoering van een door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

UWHW

Bron:

WHW

Bron: