Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket, tarieven ILT

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een vervanging voor van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012, met o.a. de tarieven voor de werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Achtergrond is de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket in nationale wetgeving; hiervoor zijn artikelen in de Spoorwegwet herschikt, waarna de tariefindeling deze herschikking moet volgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-03-2019
Einddatum consultatie 08-04-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10299
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De infrastructuurbeheerder
• Spoorwegondernemingen
• Conformiteitsbeoordelende instanties (Notifying Bodies (NoBo's) en Designated Bodies (DeBo's) )
• Beoordelingsinstanties (Assessment Bodies (AsBo’s) )
• Houders van spoorvoertuigen
• Fabrikanten van spoorvoertuigen

Achtergrond:
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is voor Nederland de nationale veiligheidsinstantie voor het spoor. Met de implementatie van het Vierde spoorwegpakket wijzigt het takenpakket van de ILT. Het Europees Spoorwegagentschap (ERA) gaat een aantal handelingen van de nationale veiligheidsinstanties overnemen. Dit betreft onder andere vergunningverlening voor de toelating van materieel op het spoor en de veiligheidscertificering van spoorwegondernemingen. Bij de ERA wordt voor alle procedures een One Stop Shop (één loket) ingericht, waarbij de ERA zelf de vergunningen in behandeling neemt die meerdere landen bestrijken. Hierdoor is het niet langer nodig is om in elke afzonderlijke lidstaat de betreffende procedures te doorlopen.
Voor aanvragen van dezelfde handelingen die alleen voor Nederland worden aangevraagd, blijft – wél via de One Stop Shop - een nationale aanvraagmogelijkheid bestaan. Voor Nederland worden deze aanvragen behandeld door de ILT. Voor het behandelen van deze aanvragen en ontheffingen stelt de staatsecretaris van IenW de tarieven vast.

Doel van de regeling:
De voorliggende regeling neemt de artikelen uit de oude Regeling tarieven Spoorwegwet zoveel mogelijk één op één over, maar in een andere volgorde om zo de regeling begrijpelijk te houden. Omwille van de duidelijkheid en inzichtelijkheid is dus een geheel nieuwe tariefregeling opgesteld. Bij de berekening van de tarieven is zo veel mogelijk uitgegaan van de huidige. Daar waar een tarief afwijkt is dit gemotiveerd weergegeven in de regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling biedt de spoorbranche inzicht in de gehanteerde tarieven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 april een reactie geven op de gehele herziene regeling en de bijbehorende toelichting. De reactietijd van de consultatie is met één week ingekort, zodat tijdige publicatie kan plaatsvinden en de regeling per 16 juni 2019 kan ingaan.

De Wet Implementatie Vierde Spoorwegpakket is in 2017 in consultatie geweest, zie:
https://www.internetconsultatie.nl/implementatie_euspoorpakket/details
En de lagere regelgeving is in september 2018 geconsulteerd: zie
https://www.internetconsultatie.nl/lagere_regelgeving_implementatie_vierde_spoorwegpakket

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl