Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitzonderingen markttoets

Met deze wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt de markttoets voor woningcorporaties vereenvoudigd. Het gaat om een uitzondering van de toets bij werkzaamheden op grond die is uitgegeven in erfpacht, en bij transacties tussen corporaties waarbij 75% van de verkoopportefeuille uit DAEB-werkzaamheden bestaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2018
Einddatum consultatie 09-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9096
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

* woningcorporaties
* gemeenten
* marktpartijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde vereenvoudigen leiden tot meer duidelijkheid voor gemeenten, meer transparantie bij plannen voor middenhuur, versnelde procedures en een verduidelijkte regelstructuur.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele voorstel.

Voor de markttoets worden drie trajecten gestart, die samen zorgen voor de gewenste vereenvoudigingen. Vanwege de noodzaak om snel te komen tot meer middenhuurwoningen op plekken waar dit lokaal gewenst is, worden de trajecten zo snel mogelijk in behandeling gebracht. Ze hangen echter wel samen.

De trajecten zien er als volgt uit:

* Wijziging Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: voorjaar 2018) – bijstelling rendementseis op projectniveau;
* Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: najaar 2018): uitzondering voor werkzaamheden waarvoor geen marktinteresse is;
* Wet maatregelen middenhuur (indiening voorjaar 2018): verduidelijking van de regels voor huisvestingsverordening en markttoets, rendement op portefeuilleniveau, versnellen van de procedure.

Downloads

Externe bronnen

Grondslag Woningwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief Kabinetsreactie rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'

Bron: www.rijksoverheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling