Nationaal Milieubeleidskader (NMK)

Het Ministerie van IenW bereidt een actualisatie voor van het milieubeleid. Vanwege problemen op het gebied van milieu en om innovatie aan te jagen is vernieuwing nodig, bijvoorbeeld voor:
• de omgang met de milieunormen, grondstoffengebruik en circulaire economie,
• de afwegingen tussen korte en lange termijn belangen,
• afwenteling van milieuproblemen in tijd of naar andere regio’s en,
• het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2020
Einddatum consultatie 01-09-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Afval Energie Lucht Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Omdat een gezonde en veilige leefmilieu ons allemaal aangaat vinden we het belangrijk dit Milieubeleidskader breed te delen, reacties te vragen en tegelijkertijd input op te halen voor het vervolg. We denken vooral aan reacties van medeoverheden, milieu-professionals werkzaam voor bedrijven, instellingen of belangengroepen. Maar uiteraard is iedereen welkom om een reactie te geven.

DOEL EN INHOUD BELEIDSKADER
Het ministerie van IenW presenteert in de notitie vier bouwstenen om de noodzakelijke milieu- en gezondheidswinst te boeken en waar nodig de koers te verleggen om te zorgen dat Nederland zich kan blijven ontwikkelen. De hoofdlijn is dat er steeds meer aandacht moet komen voor het voorkómen van milieuverliezen of milieuschade.

BOUWSTEEN 1: VOORKOMEN VAN MILIEUVERLIEZEN, in de keten van grondstoffenwinning tot en met eindconsumptie. Elk verlies, door bijvoorbeeld verontreiniging of uitputting betekent automatisch meer risico’s voor de gezondheid van mens en natuur. In planning, ontwerp en uitvoering van beleid is het voorkomen van milieuverliezen een belangrijk criterium.

BOUWSTEEN 2: BEHEERSEN VAN RISICO’S OP AFWENTELING.
Bij milieuaantasting moeten de kosten niet worden afgewenteld op anderen of op iets anders. Deze kosten worden zoveel mogelijk teruggelegd bij de veroorzakers. Natuurlijk kan niet alles tegelijkertijd; voortdurend moeten kosten en baten worden afgewogen.

BOUWSTEEN 3: VOORTDURENDE STAPSGEWIJZE VERBETERING van de milieukwaliteit en gebruik van grondstoffen. Milieunormen zijn geen doel op zich, maar een middel om verbetering te realiseren van onze gezondheid en veiligheid, en om innovatie in bedrijfsleven en maatschappij aan te jagen.

BOUWSTEEN 4: VERBINDING EN SAMENWERKING.
Nederland is een open, internationaal georiënteerd land dat veel te winnen heeft bij samenwerking met andere landen. En ook in Nederland moet iedereen worden meegenomen door beleid eenvoudig, betaalbaar en eerlijk te maken en te houden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het NMK heeft op dit moment nog geen directe gevolgen. Dit kader is een eerste stap op weg naar het bedenken van concrete maatregelen. Want, na het kader volgt het Nationaal Milieuprogramma (NMP), waarin uiteindelijk de acties worden benoemd om te komen tot minder milieuschade, minder grondstoffengebruik, meer gezondheidswinst en meer stimulans voor de ontwikkeling naar circulaire economie.

Waarop kunt u reageren

U kunt van 23 juni tot en met 1 september 2020 via deze website reageren op deze notitie.

Het ministerie wil graag reacties op deze notitie van inwoners, bedrijven, organisaties en medeoverheden aan de hand van de volgende vragen:
Vraag 1: Herkent u de bouwstenen uit de notitie of stelt u nog aanvullingen of wijzigingen voor?
Vraag 2: Welke punten zou u willen meegeven voor de uitwerkingen van het beleidskader naar een uitvoeringsprogramma?
Vraag 3: Hoe kunnen we u zo effectief mogelijk betrekken in het vervolgtraject waarbij de bouwstenen worden uitgewerkt in het Nationaal Milieuprogramma?

Downloads

Externe bronnen

Kamerstuk Brief aan de Tweede Kamer

Bron: internetconsultatie.nl