Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

subsidieregelgeving sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Artikel 7 van de Wet verbod pelsdierhouderij verplicht de Minister van Economische Zaken tot het opstellen van regelgeving over tegemoetkoming in de kosten van sloop of ombouw van nertsenhouderijen.

Met deze regelgeving wordt tevens de wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-12-2014
Einddatum consultatie 12-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ten eerste beoogt het onderhavige besluit vanuit landschappelijk oogpunt dat ongebruikte of verouderde opstallen verdwijnen in het geval er geen zicht of mogelijkheid is op hergebruik van die opstallen.
Daarnaast is het vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk dat percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, een nuttige bestemming krijgen.
Ten derde wordt door dit besluit, vanuit economisch perspectief, bijgedragen aan de wens dat de voormalige nertsenhouder een snelle doorstart kan maken in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Tot slot stimuleert dit besluit het verwijderen van asbest uit de te slopen en om te bouwen nertsenhouderijen.

De wijziging van het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 geeft de voormalig pelsdierhouder een verruiming van de fiscale toepassingsmogelijkheden bij staking en herinvestering in een andere onderneming danwel bij uitbreiding van een andere tak van bedrijvigheid in samenhang met de afbouw van de tak pelsdierhouderij.

Deze subsidieregelgeving heeft daarmee een ondersteunend effect voor de doorstart naar een nieuwe onderneming op dezelfde locatie, danwel een ondersteunend effect bij het stoppen van de nertsenhouderij ter plaatse en eventueel de verkoop van de grond.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle nertsenhouders die voldoen aan de subsidievoorwaarden. Alle locaties van alle nertsenbedrijven.

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 is op alle voormalige nertsenhouders van toepassing die doorstarten naar een nieuwe onderneming, danwel op het huidige bedrijf de tak pelsdierhouderij afbouwen en een andere tak uitbreiden, indien zij naast de pelsdierhouderij nog andere activiteiten uitvoeren.

Verwachte effecten van de regeling

Het betreft een financiële ondersteuning bij sloop danwel ombouw van de voormalig nertsenhouderij. Ombouw wordt daarbij gezien als investeren in de bouw of verbetering van onroerende goederen ten behoeve van een nieuw landbouwbedrijf, of een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf, op dezelfde locatie waar een nertsenhouderij zich bevond.

De wijziging van het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 ondersteunt doorstartende ondernemers.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is het informeren van belanghebbenden, en hen de mogelijkheid bieden om te reageren op de conceptregelgeving over sloop en ombouw van de nertsenhouderijen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de amvb en de regeling en de gehele bijbehorende toelichting bij de amvb en regeling

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht