Ontwerpwetsvoorstel omvorming Stichting NIWO naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Dit wetsvoorstel beoogt de Wet wegvervoer goederen (Wwg) te wijzigen teneinde de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), die krachtens privaatrecht is opgericht, om te vormen naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-09-2015
Einddatum consultatie 19-10-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De NIWO valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Zij heeft, historisch verklaarbaar, de stichting als rechtsvorm en is hiermee een privaatrechtelijk zbo. Binnen het domein van het ministerie van IenM wijkt deze organisatievorm en de daarmee samenhangende governance af van de andere, publiekrechtelijk georganiseerde zbo’s.
De NIWO voert uitsluitend in de wet en regelgeving verankerde publiekrechtelijk taken uit. Voor de uitvoering van deze taken zijn aan de NIWO in de Wwg bevoegdheden geattribueerd. Op de NIWO is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen grotendeels van toepassing.

Met dit ontwerpwetsvoorstel wordt de NIWO omgevormd van een privaatrechtelijke rechtsvorm naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan. Dit teneinde meer uniformiteit te creëren in de governance van zelfstandige bestuursorganen, waarvan de meeste al krachtens publiekrecht zijn ingesteld.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Brancheorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de NIWO.

Verwachte effecten van de regeling

Geen.

Doel van de consultatie

Betrokkenen consulteren over de voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op het gehele ontwerpwetsvoorstel.

Meer informatie