Ontwerpwetsvoorstel omvorming Stichting NIWO naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Dit wetsvoorstel beoogt de Wet wegvervoer goederen (Wwg) te wijzigen teneinde de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), die krachtens privaatrecht is opgericht, om te vormen naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.