Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Deze Nota van Wijziging op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ziet op een risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van bestuurders wettelijk te verankeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2021
Einddatum consultatie 01-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies De Nederlandse Antillen en Aruba Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies, waterschappen en BES-eilanden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In veel gemeenten is het inmiddels gebruikelijk dat kandidaat-wethouders aan een vorm van risicoanalyse integriteit worden onderworpen. Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2020 heeft de Tweede Kamer bij motie-Van der Graaf c.s. de regering opgeroepen met een voorstel te komen om dit ook wettelijk te verankeren. Deze nota van wijziging voorziet daar in. Bij de Tweede Kamer is reeds een voorstel ingediend om ook wettelijk te verplichten dat een VOG moet worden overlegd bij benoeming tot bestuurder op decentraal niveau. Samen zorgt dit voor een pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de integriteit van politieke ambtsdragers op decentraal niveau.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op de Nota van Wijziging op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Downloads