Open Standaard Nederlands overheidsprofiel OAuth 2.0 (autorisatie voor met name webbased applicatie)

Het Forum Standaardisatie adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen, en de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2020
Einddatum consultatie 20-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

In dit geval adviseert het Forum Standaardisatie om aan het Nederlands overheidsprofiel OAuth een ‘pas toe of leg uit’ status toe te kennen om de nodige adoptie-impuls aan deze standaard te geven. Tegelijk adviseert het Forum Standaardisatie om de onderliggende standaard OAuth de status van aanbevolen standaard te geven.

Waarop kunt u reageren

Het Forum Standaardisatie heeft OAuth in 2016 laten toetsen voor opname op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Op basis van het expertonderzoek en de reacties uit de openbare consultatie gaf het Forum Standaardisatie in april 2017 het advies om een Nederlands overheidsprofiel voor OAuth te ontwikkelen alvorens de standaard op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen.

In 2018 en 2019 heeft het Kennisplatform APIs een Nederlands overheidsprofiel OAuth gespecificeerd. Het Kennisplatform APIs heeft dit profiel OAuth van 13 februari tot 27 maart 2019 ter openbare consultatie aangeboden. Na revisie op basis van het commentaar uit de consultatie publiceerde het Kennisplatform APIs op 15 juli 2019 de eerste stabiele versie van het Nederlands overheidsprofiel OAuth. Logius neemt het beheer van dit Nederlands overheidsprofiel OAuth op zich zodra de standaard op de ‘pas toe of leg uit’ lijst is opgenomen.

In deze openbare consultatie vragen wij om uw reactie op het voornemen van het Forum Standaardisatie om het Nederlands overheidsprofiel OAuth op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te plaatsen conform het Forumadvies van 2017, en de onderliggende standaard OAuth op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Nederlands overheidsprofiel OAuth

Bron: docs.geostandaarden.nl

OAuth 2.0 standaard

Bron: tools.ietf.org

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl