Wet integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

Reactie

Naam Saba Reach Foundation (drs Werner van der Linden)
Plaats The Bottom Saba
Datum 15 februari 2024

Vraag1

Wat vindt u goed aan het wetsvoorstel? Bij voorkeur met toelichting waarom u het goed vindt.
Wij begrijpen en onderschrijven de noodzaak tot vereenvoudiging van de wetgeving en de behoefte om de verouderde wetgeving in te trekken. De harmonisatie van wetgeving draagt bij aan deze vereenvoudiging. We zijn blij met het feit dat er een basis komt voor de bekostiging van het volwassenonderwijs op Saba (en de andere eilanden), die er tot nu toe nog niet structureel is. Verder zijn we blij met het feit dat de aanpassingen meer ruimte bieden voor preventie van schooluitval en daarmee ook focust op kinderen onder de 18. Uiteraard was dat binnen de huidige kaders ook al mogelijk maar de aanpassingen bieden daarvoor een steviger basis.

Vraag2

Wat kan er beter aan het wetsvoorstel en kunt u dit toelichten?
De huidige voorstellen dienen op onderdelen nog nader te worden uitgewerkt. Met name waar het gaat om de bekostigingsmodellen voor de financiering. In de plannen is aangegeven dat het CBS hiervoor onderbouwde modellen gaat uitwerken maar het feit dat op dit moment niet bekend is wat de basis daarvoor zal zijn, geeft onzekerheid. Op dit moment zijn er al programma's op Saba ter voorkoming van schooluitval. We hopen dit met de betrokken ketenpartners in de toekomst te kunnen voortzetten en verder uitbouwen. Maar onduidelijkheid over bijvoorbeeld de bekostiging is daarin een complicerende factor. Dus er is behoefte om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen op de (structurele) bekostiging en de doelen en verwachtingen (voor zover die afwijken voor de BES eilanden). We vragen daarbij specifiek aandacht voor de situatie op Saba, waar Public Entity, School en SKJ-organisatie op dit moment al samenwerken in de bestrijding van schooluitval. We hopen dat de wetswijzigingen deze samenwerking verder versterken.

Vraag3

Is er voldoende rekening gehouden met de lokale situatie? Graag met toelichting!
We kunnen dat nog niet geheel overzien, omdat, zoals al gemeld, de bekostigingssystematiek en -grondslagen nog niet helder zijn. Ook kunnen we op dit moment nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van het beëindigen van de mogelijkheid om een financiële toelage te verstrekken aan jongeren in het huidige SKJ-programma. Deze bijdrage kan in sommige gevallen net het 'zetje' zijn om wel deel te nemen, temeer omdat de financiële situatie van jongeren in de BES afwijkt (in negatieve zin) van die van jongeren in Nederland.

Vraag4

Wat ontbreekt er in dit wetsvoorstel?
Zoals al gemeld, de bekostigingssystematiek en -grondslagen. We zijn ons ervan bewust dat hier nog aan wordt gewerkt.

Vraag5

Als u meer wilt weten over de thans geldende regels, zoek dan verder op de website www.wetten.nl.
We hechten eraan te melden dat deze reactie een gezamenlijke reactie betreft van de 'ketenpartners' van Saba (Public Entity Saba, Saba Comprehensive School, EC2 en Saba Reach Foundation (SKJ-organisatie Saba). De voorstellen zijn gezamenlijk besproken op 14 februari 2024 en deze reactie is de uitkomst van deze bespreking