Wijzigingsbesluit onderwijsvrije dagen voortgezet onderwijs

In dit besluit, dat nauw samenhangt met het Wetsvoorstel onderwijstijd VO , wordt een aantal vooral technische aanpassingen verricht in het Inrichtingsbesluit W.V.O. met betrekking tot dagen waarop in het voortgezet onderwijs geen onderwijs behoeft te worden verzorgd. Het maximumaantal onderwijsvrije dagen verandert er niet door. Ook heeft de regeling geen gevolgen voor de landelijke feestdagen, voor de schoolvakanties en voor bestaande afwijkingsmogelijkheden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-12-2014
Einddatum consultatie 02-01-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling behelst vooral regeltechnische aanpassingen, waaronder overheveling van een bepaling van het wetsniveau naar het niveau van het Inrichtingsbesluit W.V.O. De enige inhoudelijke aanpassing is dat het onderscheid dat in de huidige onderwijswet- en regelgeving bestaat tussen voor leerlingen onderwijsvrije dagen waarop leraren wél geacht worden te werken (9), en onderwijsvrije dagen waarop zowel leerlingen als leraren vrij zijn (3), komt te vervallen. Dit onderscheid komt te vervallen. Met dit besluit wordt alleen nog geregeld dat al deze twaalf, door scholen zelf in te plannen, dagen voor leerlingen onderwijsvrije dagen zijn. Of leraren op die twaalf dagen al dan niet werken, is onderwerp van (al dan niet collectieve) afspraken tussen werkgevers en werknemers, niet van de onderwijswet- en regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling is vooral relevant voor schoolleiders / besturen (werkgevers) en leraren (werknemers).

Verwachte effecten van de regeling

Werknemers en werkgevers in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte voor het plannen van werkdagen en vrije dagen.

Doel van de consultatie

Tijdig informeren van betrokkenen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In principe kan op de gehele regeling gereageerd worden, al liggen reacties op de inhoudelijke aanpassing het meest voor de hand.

Meer informatie