Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit activiteiten leefomgeving ter implementatie BBT conclusies afvalverbranding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving om nieuwe conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalverbranding te implementeren. Dit betreft Europese regelgeving, die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-08-2020
Einddatum consultatie 21-09-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11502
Onderwerpen Afval Lucht Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijfsleven: Afval(mee)verbrandingsinstallaties;
• Bevoegde gezagen (provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen) en Omgevingsdiensten;
• Burgers (verbetering luchtkwaliteit).

Het doel van de regeling is de implementatie van het Europees Uitvoeringsbesluit dat zich richt op vermindering van emissies naar het milieu door het toepassen van best beschikbare technieken. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelen van het schone lucht akkoord.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nieuwe regels leiden tot minder emissies en dragen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Verwacht wordt dat de uitstoot van dioxines door afvalverbranding met 25-50% zal afnemen en de uitstoot van zoutzuur met 10%. Bij een enkele installatie wordt daarnaast enige daling van de uitstoot van stikstofdioxide of kwik voorzien. Voor totaal stof, zwaveldioxide, koolwaterstoffen (CxHy), waterstoffluoride, kwik, zware metalen en de som van cadmium + thallium dragen de wijzigingen met name bij aan het verminderen van piekemissies.
Bureau Sira heeft de effecten van het voorstel onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de wijzigingen eenmalig ongeveer € 0,8 miljoen en structureel ongeveer € 6,7 miljoen per jaar aan kosten voor het bedrijfsleven met zich meebrengen. Voor bevoegde gezagen veroorzaken de nieuwe regels een eenmalige lastenverzwaring van ongeveer € 0,5 miljoen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 21 september 2020 via deze website reageren op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting. Als u aanleiding ziet voor wijziging van het ontwerpbesluit of de nota van toelichting, wilt u uw reactie dan voorzien van een onderbouwing en zo mogelijk een concreet voorstel voor wijziging doen?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling EU-Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010

Bron: eur-lex.europa.eu

Hoofdlijnen Besluit activiteiten leefomgeving

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling