Ontwerpbesluit single use plastics

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de voorbereiding van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (inwerkingtreding 3 juli 2021), en een bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dit betreft Europese regelgeving (de Single use plastics richtlijn) die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2020
Einddatum consultatie 09-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10578
Onderwerpen Afval Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten en importeurs van kunststofproducten voor eenmalig gebruik*
• Retailers van kunststofproducten voor eenmalig gebruik
• Horecagelegenheden / take away ondernemingen
• Producenten en importeurs van vistuig
• Producenten en importeurs van producten gemaakt van oxo-degradeerbare kunststoffen
• Consumenten
* het gaat specifiek om de volgende kunststofproducten: katoenen wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes en ballonnen, maandverbanden, tampons, inbrenghulzen voor tampons, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters, losse filters voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, eenpersoonsvoedselverpakkingen, drinkbekers, drankverpakkingen en drankflessen incl. doppen en deksel van max 3 liter, lichte plastic draagtassen, zakjes en wikkels.
* Gebruik voor medische doeleinden
In de richtlijn wordt ten aanzien van het verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van rietjes, katoenen wattenstaafjes en drankverpakkingen voor medische doeleinden. Nagegaan zal worden of het mogelijk is om de uitzondering zoveel mogelijk buiten een zorgconstruct te houden. Daarbij zal de behoefte van mensen met een beperking samen met gebruikers / ervaringsdeskundigen in kaart worden gebracht.

Doel van de regeling
Dit ontwerpbesluit bevat een (zuivere) implementatie van de Europese Single use Plastics (SUP) Richtlijn. Het doel is met dit pakket aan maatregelen het aandeel van deze producten in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op de producten die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verminderen van zwerfafval zal door middel van de volgende maatregelen worden bereikt: door minder gebruik van wegwerpproducten, marktrestrictie van bepaalde wegwerpproducten, producteisen aan flessen, markeringsvoorschriften op verpakkingen van wegwerpproducten, bewustmakingsmaatregelen t.b.v. consumenten, inzamelingsdoelstellingen voor flessen en vistuig en afspraken inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de kosten van afvalinzameling, het opruimen van zwerfafval en bewustwordingsmaatregelen.

Nederland kiest voor een zuivere implementatie van de Europese Single use Plastics (SUP) Richtlijn. Voor het merendeel van de verplichtingen is geen sprake van beleidsruimte. Alleen artikel 15d van het Besluit beheer verpakkingen 2014, een verbod om drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik gratis te verstrekken, is een Nederlandse invulling van de doelstelling uit de Richtlijn om de ‘on-the-go verpakkingen’ ( drinkbekers en eenpersoonsvoedselverpakkingen) significant te reduceren (Artikel 4 van de Richtlijn, met meetjaar 2026 t.o.v. 2022). Ook andere maatregelen t.b.v. de consumptiereductie zullen worden genomen. Deze maatregelen worden in het kader van het Plastic Pact nader verkend en zullen met betrokken stakeholders worden afgestemd. Deze maatregelen zullen niet in wetgeving worden geregeld, maar zullen wel aan de Europese Commissie moeten worden gerapporteerd uiterlijk op 3 juli 2021.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 augustus 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.
LET OP: om de richtlijn tijdig te kunnen implementeren kan niet van de voorschriften in de Richtlijn worden afgeweken, wel kunnen we zaken waar nodig verder verhelderen. Nederland is daarbij in afwachting van de nog vast te stellen richtsnoeren en uitvoeringshandelingen die integraal onderdeel zijn van dit besluit, te weten:
Uitvoeringshandelingen (bepalend) t.a.v.:
• de berekening van de doelstelling van recyclaat voor plastic flessen
• de berekening van de inzamelingsdoelstelling voor plastic flessen
• verplichte markeringen op verpakkingen
• het meten van consumptie reductie van on-the-go drinkbekers en eenpersoonsvoedselverpakkingen
• de monitoring en rapportage van consumptie reductiedoelstelling van on-the-go drinkbekers en eenpersoonsvoedselverpakkingen
• het format voor rapportage van inzameling van kunststof houdend vistuig
Richtsnoeren (richtinggevend) t.a.v.:
• de definitie en scopebepaling van ‘single-use plastics’
• criteria om kosten te berekenen van het opruimen van zwerfafval die voor rekening van de producenten komen (UPV).

TER INFORMATIE: de volgende bepalingen moeten nader worden uitgewerkt in een ministeriele regeling en worden op een later moment voor consultatie voorgelegd:
• Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Artikel 5: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor tabaksproducten;
• Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Artikel 6: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofhoudend vistuig;
• Besluit beheer verpakkingen artikel 15c: gehalte aan recyclaat in drankflessen;
• Besluit beheer verpakkingen artikel 15d: verbod op gratis verstrekken kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik.

Ook andere bepalingen, zoals de uitwerking van UPV’s zullen mogelijk nog nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit beheer verpakkingen 2014

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn 2019/904 Single use plastics

Bron: eur-lex.europa.eu

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

TK-antwoordbrief plastic rietjes voor mensen met een beperking

Bron: www.rijksoverheid.nl