Wijziging Opiumwet vanwege nieuwe psychoactieve stoffen

Dit wetsvoorstel regelt een verbod op bepaalde, veel voorkomende, groepen nieuwe psychoactieve stoffen (NPS-en) en beoogt daarmee de volksgezondheid te beschermen en de productie en handel in NPS-en te belemmeren. Het gaat om stoffen die qua werking sterk lijken op de reeds verboden drugs en die geproduceerd worden om de drugswetgeving te omzeilen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-03-2020
Einddatum consultatie 20-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10215
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In de eerste plaats raakt dit wetsvoorstel de (toekomstige) gebruiker van NPS-en die met dit wetsvoorstel gewaarschuwd wordt voor de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met deze potentieel zeer gevaarlijke middelen. De gebruiker wordt tegelijkertijd gewezen op de strafbaarheid van het bezit van deze middelen.
Daarnaast raakt het wetsvoorstel de drugshandelaar die NPS-en produceert en verhandelt om de drugswetgeving te omzeilen. Drugshandelaren kunnen niet langer gebruik maken van de nu nog legale status van NPS-en die vallen onder de meest voorkomende stofgroepen. Partijen die met de opsporing en strafrechtelijke handhaving belast zijn zoals politie, het Openbaar Ministerie en de douane profiteren van het wetsvoorstel omdat het stofgroepenverbod bijdraagt aan de aanpak van de drugscriminaliteit. Bovendien maakt het voorgestelde verbod het mogelijk om ook vanuit Nederland te voldoen aan verzoeken om rechtshulp vanuit het buitenland waar de betreffende NPS-en reeds verboden zijn.
Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor (zorg)instellingen, overheidslabs en fabrikanten en groothandelaren die een ontheffing zullen moeten aanvragen voor het in bezit mogen hebben van, dan wel verrichten van handelingen met middelen uit de voorgestelde lijst Ia van de Opiumwet. De Inspectie Gezondheidsbescherming en Jeugd (IGJ) en het CIBG die belast zijn met het toezicht en de handhaving en het verstrekken van Opiumwetontheffingen, zullen te maken krijgen met uitbreiding van de taken nu aan de lijsten I en II van de Opiumwet een lijst Ia wordt toegevoegd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de wetswijziging worden (toekomstige) gebruikers gewaarschuwd voor de mogelijk ernstige gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het gebruik van groepen NPS-en die sterk lijken op middelen die op lijst I van de Opiumwet staan. Het wetsvoorstel draagt daarmee bij aan de bescherming van de volksgezondheid.
De wetswijziging draagt tevens bij aan de aanpak van de drugscriminaliteit. Partijen die hiermee belast zijn, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, krijgen een handvat om de productie en handel in NPS-en tegen te gaan en om te voldoen aan rechtshulpverzoeken uit het buitenland waar de betreffende NPS-en reeds verboden zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal Afwegingskader

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Opiumwet

Bron: wetten.overheid.nl