Regeling erkenning paardenverzamelcentra

Deze ontwerpregeling regelt dat de im- en export van paarden alleen is toegestaan wanneer het vervoer ofwel rechtstreeks van of naar een primair bedrijf geschiedt, ofwel via een erkend paardenverzamelcentrum.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-05-2017
Einddatum consultatie 12-06-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vanuit Nederland worden paarden geëxporteerd. Richtlijn 2009/156/EG (verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen) schrijft voor dat de export van paarden alleen rechtstreeks tussen houderijen of via erkende paardenverzamelcentra mag plaatsvinden. Deze ontwerpregeling voorziet hierin.
Met deze wijzigingsregeling komt er, door de opgelegde verplichting tot het bijhouden van een register, zicht op welke paarden op een erkend paardenverzamelcentrum aanwezig zijn geweest. Hierdoor kan bij het uitbreken van een besmettelijke paardenziekte beter worden aangegeven waar de risicodieren zijn en wat de eventuele contacten op herkomst- en bestemmingslocaties zijn. Dit inzicht vergemakkelijkt een beter en snel ingrijpen bij een eventuele uitbraak van een besmettelijke paardenziekte.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Exploitanten van paardenverzamelcentra; handelaren in paarden; eigenaren van paarden.

Verwachte effecten van de regeling

Om als erkend verzamelcentrum te worden geregistreerd, zal de eigenaar van een verzamelcentrum rechtstreeks contact op moeten nemen met de NVWA. Hij dient zijn werkwijze vast te leggen in een protocol. Dit protocol wordt net als de inrichting van het verzamelcentrum beoordeeld door een NVWA-auditteam. Op basis van deze audit wordt een erkenning wel of niet toegekend.
Erkende paardenverzamelplaatsen moeten een registratie bijhouden waarin gegevens van dieren die op de centrum worden aan- en afgevoerd zijn genoteerd. Deze verplichting vloeit voort uit Europese regelgeving. Daarnaast moet de exploitant van een erkend paardenverzamelcentrum een dag voor de aanvoer een blokperiode melden. Dit is een actie die via internet in vrij korte tijd kan worden uitgevoerd.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpregeling. Bij de vervolmaking van de regeling zullen deze reacties worden betrokken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpregeling en de daarbij horende toelichting betrekken.

Meer informatie