Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen

In het kader van de versterkingsopgave is het nodig dat er middelen worden overgemaakt aan gemeenten en de provincie Groningen middels specifieke uitkeringen. Deze regeling biedt samen met het wetsvoorstel Versterken de grondslag om de benodigde middelen meerjarig te verstrekken. Kortgezegd functioneert de regeling als juridische kapstok op basis waarvan betalingen richting gemeenten en provincie kunnen worden gedaan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.