Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen

In het kader van de versterkingsopgave is het nodig dat er middelen worden overgemaakt aan gemeenten en de provincie Groningen middels specifieke uitkeringen. Deze regeling biedt samen met het wetsvoorstel Versterken de grondslag om de benodigde middelen meerjarig te verstrekken. Kortgezegd functioneert de regeling als juridische kapstok op basis waarvan betalingen richting gemeenten en provincie kunnen worden gedaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2021
Einddatum consultatie 29-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12715
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Direct betrokkenen zijn de aardbevingsgerelateerde gemeenten, Provincie Groningen, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: SNN), NPG, verschillende maatschappelijke organisaties en de dienst Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de middelen die op basis van de regeling worden verstrekt kunnen de medeoverheden een of meerdere van hun taken binnen het aardbevingsdossier verder uitvoeren. Deze taken vloeien voort uit de wet of eventuele andere gemaakte afspraken die gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Desbetreffende taken worden uitgevoerd ten behoeve van burgers en bedrijven die te maken hebben de gevolgen van de bodembeweging die is veroorzaakt door de gaswinning.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van deze regeling kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen