Wet aanscherping maatregelen rijden onder invloed

Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen ter versterking van de strafrechtelijke aanpak van rijden onder invloed. Deze maatregelen vormen de uitwerking van de aangekondigde strenge en effectieve aanpak van rijden onder invloed (Kamerstukken II 2017/18, 29398, nr. 588). Het wetsvoorstel vormt een aanvulling op het recent aangenomen wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, waarmee o.a. het strafmaximum voor rijden onder invloed wordt verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-11-2019
Einddatum consultatie 03-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9510
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel bevat enkele maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van bestuurders. Verder zijn de instanties betrokken die verantwoordelijk zijn voor de opsporing en vervolging van rijden onder invloed (politie, justitie, CBR, rechtspraak).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor de betrokken instanties worden parallel aan de consultatie in kaart gebracht.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen