Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

Deze beleidsnota (zie onderaan deze pagina) bevat enkele concrete voorstellen om het nationale octrooisysteem toegankelijker te maken voor met name het mkb. Voorgesteld wordt om procedures te vereenvoudigen, de waarde van een rijksoctrooi te vergroten en de mogelijkheden voor handhaving te verbeteren. Daarmee wordt beoogd de drempel om te kiezen voor octrooibescherming op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 te verlagen zodat de mogelijkheden van een rijksctrooi beter kunnen worden benut.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2019
Einddatum consultatie 16-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorstellen in de beleidsnota hebben effecten voor gebruikers van het octrooisysteem die daarmee reeds vertrouwd zijn, maar ook voor bedrijven, organisaties en individuele uitvinders die voor het eerst toetreden tot het nationale octrooisysteem.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de voorstellen zullen bijdragen aan een meer laagdrempelige toegang tot het nationale octrooisysteem, hogere kwaliteit octrooibescherming in Nederland en meer rechtszekerheid voor octrooihouders én voor derden. Tegelijkertijd wordt gekeken waar administratieve lasten kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld onnodige vormvoorschriften te schrappen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de beleidsnota of op één of meerdere voorstellen uit de beleidsnota. U wordt verzocht in uw reactie rekening te houden met de volgorde van onderwerpen en de desbetreffende vraagstelling. Overige opmerkingen kunt u onder vraag 9 opnemen.

Downloads